Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Енергийната борса удвои печалбата на БФБ

Партньорството между "БФБ-София" и "Централен депозитар" може да въведе в БНЕБ нови, по-ефективни процедури за паричен сетълмент, отбелязва Иван Такев.

Една сделка прекрои и взриви финансовия резултат, реализиран от групата "БФБ-София" АД към края на март. Печалбата й се удвои до 1.061 млн. лв., което се дължи главно на консолидацията на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса" ЕАД и на ръста на финансовите приходи на компанията майка. Оперативните й приходи са с незначителен ръст. Другото дъщерно дружество на групата - "Сервиз финансови пазари" ЕООД, обаче  има малки приходи.

Европейската комисия позволи на "БФБ-София" да купи енергийната борса за 5.2 млн. лв. в началото на февруари. Припомняме, че промяната на собствеността на БНЕБ беше поискано от Брюксел още в края на 2015 г. и бе условие за прекратяване на процедура за злоупотреба с господстващо положение на "Български енергиен холдинг" ЕАД на енергийния пазар у нас. Целта бе да се гарантира прозрачността на работата на енергийната борса, която обаче  и преди, и сега  си остава едно държавно дружество, което трябва да регулира отношенията в либерализиращия се енергиен пазар.

"БФБ-София" е подходящ купувач", обяви Европейската комисия в официалната нотификация, изпратена до борсовия оператор, и посочи няколко причини, поради които одобрява покупката на енергийната борса от българката фондова борса. На първо място, според ЕК, тя разполага с финансовите средства, експертните способности и мотивация да развива БНЕБ като независим и конкурентен енергиен пазар. Като оператор с повече от двадесетгодишен опит  в поддържането и експлоатацията на пазарна инфраструктура  БФБ разполага  и с опит по отношение на търговска платформа и IT услуги и има визия за разширяването на предлаганите продукти, посочват от комисията. В нотификацията се отбелязва още, че БФБ е лицензирана от Комисията за финансов надзор и се подчинява на европейското и националното законодателство в областта на финансовите пазари. С решението на ЕК влезе в сила Договорът за прехвърляне на акциите на енергийната борса между БЕХ и "БФБ-София" и от 15 февруари тя стана собственост на борсовия регулатор.

Така след само месец и половина БНЕБ преобърна консолидирания отчет на "БФБ-София". Приходите от основна дейност на групата нараснаха с 212%, което се дължи главно на консолидацията на приходите на енергийната борса, отразени в такса "оборот" върху изтъргувано количество електроенергия, в годишната такса за участие в пазара на електроенергия, в такса "сетълмент" за сделки с електроенергия и приходи от такса при регистрация на пазар на електроенергия. Финансовите парични постъпления на компанията майка нарастват от 46% през първото тримесечие до 609 хил. лв. заради отчетените в тях приходи от продажбата на ДЦК, свързани с покупката на БНЕБ. Останалите й парични постъпления имат незначителен принос.

При основните консолидирани разходи има ръст от 69 процента. Той пък е резултат от нарастване на харчовете за външни услуги, а тези за персонала се увеличават със 51 на сто.

Консолидацията на БНЕБ преобрази и активите на "БФБ-София". Текущите активи нарастват със 71.7 млн. лв. заради ръст на стойността по позициите "търговски вземания", "други вземания и предплатени разходи", "данъци за възстановяване" и "парични средства и парични еквиваленти" (с 32.6 млн. лв.). Към края на март групата няма срочни депозити в банки. Всичко това отразява начина на работа на БНЕБ и моделът на разплащане по сделките с електрическа енергия се характеризира с големи вземания, данъци за възстановяване и парични средства, които отчитат гаранционния фонд на енергийната борса.

В същото време обаче и текущите консолидирани задължения отбелязват ръст - от 67.9 млн. лв., вследствие повечето задължения към доставчици и други кредитори. И в двата случая нарастването се дължи на задължения на БНЕБ към търговците на електроенергия по сделки с енергия и за обезпечения (гаранционни депозити) за доставка на електрическа енергия, внесени от търговските участници на борсовия пазар.

 


В Търговския регистър е вписана промяна в представителството на "БФБ-София" АД.  Дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Иван Такев. Решението е във връзка  с въведените в Закона за пазарите за финансови инструменти ограничения относно участието на лицата, управляващи дейността на пазарен оператор, в управлението на други юридически лица.

<!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if--><!--![endif]--><!--![if-->

Facebook logo
Бъдете с нас и във