Банкеръ Daily

Пари и пазари

Емитирането на нови книжа до 2 млн. евро ще е без проспект

Всяка компания, която иска да емитира ценни книжа без да иска допускане  до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, а размерът на емисията е по-малък от левовата равностойност на 2 млн. евро, се освобождават от задължението да изготвят проспект, който да премине през одобрението на Комисията за финансов надзор (КФН). Условието е общата стойност на книжата да е изчислена за последните 12 месеца и те да са издадени на територията на България, пише в законопроекта. В този случай емитентът изготвя и публикува документ за публично предлагане с облекчена форма и съдържание. С оглед защитата на интересите на инвеститорите се предлага преди публикуване документът за публично предлагане само да бъде представен на Комисията за финансов надзор. В законопроекта е предложено минимално съдържание на документа за публично предлагане. Това е заложено в изготвените промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), които са публикувани за обществено обсъждане. С тях у нас се въвеждат мерки по прилагането на новия еврорегламент и се усъвършенства националната правна уредба във връзка с констатирани пропуски и проблеми при нейното практическо приложение.

Съгласно изрично предвидена възможност в еврорегламента, със Закона за изменение и допълнение на ЗППЦК се въвежда това национално изключение от задължението за публикуване на проспект по отношение на публично предлагане на ценни книжа.

Целта на това предложение е да се създадат условия, с които да се облекчи достъпът до капиталовия пазар на по-малки и нововъзникнали компании, които искат да развият своята дейност чрез финансиране в по-малки размери.

Когато обаче за публично предлагане на емисия ценни книжа  с обща стойност по-малка от левовата равностойност на 2 000 000 евро се иска допускане до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия, тогава емитентът изготвя и публикува документ за публично предлагане съгласно правилата на многостранната система за търговия, която следва да го представи на КФН не по-късно от 5 работни дни преди допускането на ценните книжа до търговия.

Когато публичното предлагане е за емисия ценни книжа над прага на левовата равностойност на 2 млн. евро и се иска допускане до търговия на многостранна система за търговия, за нея следва да бъде изготвен и одобрен проспект от Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във