Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИЯТА В ЕВРО СЕ ХАРЧИ КАТО ТОПЪЛ ХЛЯБ

Министерството на финансите пласира с огромен успех първата редовна емисия в евро на вътрешния пазар, предназначена за финансиране на бюджетния дефицит. Продажбата на книжата предизвика небивал интерес и разбуни духовете най-вече сред българските инвеститори. Чужденците бяха пестеливи. В Българската народна банка бяха подадени поръчки за участие в аукциона за общо 175.5 млн. евро. От тях заявките зад границата бяха за 35 млн. евро (близо 20 процента). Поради процесуални пропуски или заради технически грешки до участие в наддаването не бяха допуснати заявки за 35.5 млн. евро.Аукционът се проведе от Централната банка на 18 февруари. На него бяха предложени книжа с номинал между 25 и 50 млн. евро номинал, като общото количество на емисията, след провеждане и на други аукциони за продажбата й, ще достигне 150 млн. евро. Всички желаещи да участват можеха да сторят това чрез избран от тях първичен дилър, каквито са повечето банки. Датата на плащането и дата на емисията е 24 февруари 2003 г., а падежът й е на 24 май 2010 година. Лихвеният процент, при който ще се начисляват лихвите, е 5.75 на годишна база. Лихвените плащания ще са винаги на 24 май, като първото е през 2004 година. Допуснатите до участие поръчки бяха на обща стойност 139.99 млн. евро. Средната им цена е 100.27 евро за 100 евро номинал, което се равнява на 5.7% годишна доходност, ниво по-ниско от тази на купона - 5.75 процента. Това е най-красноречивият пример за огромния интерес на местните инвеститори в държавен дълг да придобият от книжата. Одобрените поръчки за закупуване на книжа с номинална стойност за 50 млн. лв. бяха при средна достигната цена от 100.99 евро за 100 евро номинал, което се равнява на годишна доходност от 5.58 процента. Достигнатата минимална цена от 100.60 евро носи доход от 5.64 процента. Максималната цена пък е 103.15 евро и се равнява на доход от 5.21 процента. Част от закупените книжа веднага бяха предложени на вторичния пазар при цена 102.25 евро (доход от 5.36 процента). Провеждането на аукциона не повлия върху левовата ликвидност в банковата система, защото купувачите разполагаха с достатъчно евро по сметки в чуждестранни банки и не се наложи да пазаруват евро срещу левове. Веднага след оповестяването на резултатите на вторичния пазар на ДЦК 10-годишните емисии се търсиха при 6.15% годишна доходност, а седемгодишните - при 5.6 процента. Петгодишните емисии се договаряха при около 5.3%, а тригодишните при около 4.9% годишен доход.На 24 февруари Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на тримесечни безлихвени ценни книжа. Номиналната стойност на предлаганото количество е 12 млн. лева. В периода между 10-о и 15-о число от месеца се превеждат в бюджета парите за социални осигуровки, както и ДДС, данъкът върху печалбата и данъкът към общините. Обикновено през този период от месеца нетните преводи от търговските ни банки към хазната надхвърлят 200 млн. лв., а това влияе пряко както върху ликвидността на банковата система като цяло, така и върху лихвените проценти на междубанковия паричен пазар. Това се получи и сега. До 10 февруари дилърите разчитаха на около 700 млн. лв. по сметки в БНБ, с които да подсигурят изпълнението на изискването за поддържане на минимални задължителни резерви, както и да обезпечат междубанковите левови разплащания. Тогава еднодневните междубанкови депозитни сделки се договаряха при 0.5% на годишна база. В края на изминалата работна седмица левовата маса в системата се стопи до 480 млн. лв., а лихвите по овърнайт депозитите се повишиха до около 1.3% на годишна база. Оборотът на междубанковия пазар се понижи от рекордните 148 млн. лв. в понеделник до нормалните 85 млн. лв. към края на седмицата. Търговията с едноседмичните периоди започна при над 2% и стигна 1.5% в края на седмицата. Едномесечният срок пък се договаряше при около 2.6 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във