Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Елхим - Искра" печели от износа

Производителят на стартерни акумулатори, тягови и стационари батерии "Елхим - Искра" АД - Пазарджик показва подобрение на финансовите резултати. Дружеството обяви приходи от продажби за юли тази година, които са в размер на 2.53 млн. лева. С натрупване за седемте месеца на 2019-а те са се увеличили с два и половина милиона лева спрямо юни и са на стойност 22.13 млн. лева. Брутната печалба (преди облагане с данъци) на дружеството за юли е 30 хил. лв., а с натрупване от началото на годината е 678 хил. лева. В края на полугодието положителният финансов резултат беше 648 хил. лева.

"Елхим Искра" е експортно ориентирана компания. Продажбите в по-голямата си част (95%) се реализират на външни пазари. Значителен дял от износа е насочен към държави от Европейския съюз, но също така и към Русия, Украйна и др., поради което продажбите на дружеството през тази година в голяма степен ще са в зависимост от състоянието и темповете на развитие на икономиките на тези държави. Евентуална дестабилизация на западно-европейския пазар, би се отразила негативно и на продажбите на стартерни и тягови акумулаторни батерии на дружеството на тези пазари, отбелязват мениджърите.

Мениджърите на "Елхим - Искра" АД обявиха, че очакват приходите от продажби за август тази година да са в размер на 2.50 млн. лв.

През оставащата част на финансовата 2019 г. основните рискове и несигурности, пред които ще е изправено дружеството, са свързани и със спецификата и естеството му на дейност. Фактори, които се очаква да окажат най-съществено влияние върху разходите на дружеството, респективно на приходите от продажби са: пазарната цена на основните суровини и материали, влагани в производството на акумулаторни батерии, регионалната пазарна цена на работната сила, недостигът на квалифициран и нискоквалофициран пресонал, както и цените на енергийните ресурси използвани от дружеството (електроенергия и природен газ), като очакваната тенденция е за покачването им.

"Елхим - Искра" АД е публична компания с около 1700 акционери, като книжата й се търгуват на Българската фондова борса, в сегмент "Standard". Те са включени в широкия борсов индекс BG40.

"Елхим Искра" е част от икономическата група на "Стара планина холд" АД, който е мажоритарен акционер в дружеството, притежаващ 51.40% от капитала. Останалите книжа са разпределение между CPM-Plastic Machinery LTD с дял от 16.55% и други фирми и индивидуални инвеститори (свободно търгуваните акции), които притежават 26.36 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във