Банкеръ Daily

Пари и пазари

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ задели над 17 млн. лв. за акционерите си

Печалбата за 2021 г. в размер на 622 263.32 лв., а след преобразуване по реда на чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация - в размер на 17 882.88 лв., да бъде разпределена цялата като дивидент. Това предлагат мениджърите на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ – София. Решението за това ще се вземе от общото събрание на акционерите, което е насрочено за 26 май.

Брутната сума на дивидента е в размер на 0.001995215 лв. на една акция от капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.

Решението за разпределение на печалбата обаче ще се вземе след обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на фонда за инвестиции в земеделска земя и годишния финансов отчет за 2021 година.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Георги Малинов (изпълнителен директор), Златена Златева (заместник-председател на борда) и Стоян Недев (председател на съвета на директорите), за дейността им през миналата година.
Общото събрание ще определи и възнаграждението на мениджърите, дължимо за 2022/2023 г. до провеждане на редовното годишно заседание на притежателите на акции на „ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ през 2023 година. Проект за решение предвижда директорите да получават месечно сума, която е в размер на 50% от минималната работна заплата за страната.

Общото събрание ще оправомощи Стоян Недев да сключи от името на дружеството договор с Георги Малинов и ще оправомощи Георги Малинов да сключи договори за управление с останалите членове на съвета на директорите на фонда.

„ЕЛАНА Фонд за земеделска земя“ АДСИЦ е дружество, което инвестира в недвижими имоти и по-специално земеделски земи. Компанията продължава бизнеса на групата ЕЛАНА в областта на финансовите продукти в земеделския сектор.

Дружеството плати дивидент и от нетната печалба за 2020 година. Сумата от 4747 лева бе разпределена изцяло за акционерите като всеки от тях получи по 0.000529 лева за една ценна книга. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във