Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕЛАНА ЕВРОФОНД ПУСКА АКЦИИ

Инвестиционното дружество Елана Еврофонд започна да продава свои акции от 4 декември. Проспектът за тази операция беше одобрен от Държавната комисия по ценните книжа на 15 септември. Потенциалните купувачи ще могат да се сдобият с акции на инвестиционното дружество по емисионната им стойност, която е с 0.20% по-висока от нетната стойност на активите, падаща се на една акция. Продажбата на акциите на Елана Еврофонд започна при емисионна стойност от 102.68 лв. и цена за обратно изкупуване от 102.27 лева. Трябва да се има предвид, че котировките на книжата на фонда могат да се променят всеки ден. Елана Еврофонд е второто инвестиционно дружество в България от отворен тип след Златен лев. Особеното на този вид инвестиционни фондове е, че те всеки ден продават и изкупуват обратно своите акции, поради което капиталът им е променлива величина. За разлика от тях при инвестиционните дружества от затворен тип набраният капитал, респективно инвестиционният портфейл, е постоянна величина. Инвестиционното дружество може временно да спре да изкупува обратно акциите си само в изключителни случаи, например когато бъде прекратено сключването на сделки на пазара, на който се търгуват повече от 20% от активите му, и то за да бъдат защитени интересите на акционерите.Дружеството, което е част от структурите около инвестиционния посредник Елана, ще инвестира в ценни книжа с фиксирана доходност, каквито са държавните ценни книжа, ипотечните, общинските и корпоративните облигации. Елана Еврофонд ще влага средства и в българските еврооблигации и брейди-облигации.В момента фондът има уставен капитал 515 хил. лв., който е разпределен в 5150 акции с номинална стойност от 100 лева. Очаква се до края на годината активите да достигнат стойност от около 4 млн. лв., а към 2003 г. - около 20 млн. лева. Надеждите са, че чистата доходност на инвестиционното дружество през следващата година ще бъде в размер на 12 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във