Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Една птичка пролет прави

И ед­на птич­ка мо­же да нап­ра­ви про­лет... ако се каз­ва САЩ. Въп­ре­ки ге­о­по­ли­ти­чес­ки­те нап­ре­же­ния, по­ро­де­ни от Ру­сия и Близ­кия из­ток, и сред не тол­ко­ва оку­ра­жа­ва­щи­те дан­ни за раз­ви­ти­е­то на све­тов­на­та ико­но­ми­ка все пак да не заб­ра­вя­ме, че най-го­ля­ма­та ико­но­ми­ка - щат­с­ка­та, ко­я­то да­ва бли­зо ед­на чет­върт от све­тов­на­та про­дук­ция, рас­те. Рас­те и ки­тайс­ка­та, ко­я­то по па­ри­тет на по­ку­па­тел­на­та си спо­соб­ност до­ри ве­че е пър­ва в све­та. На­пук на очак­ва­ни­я­та и Ев­ро­па през из­ми­на­ла­та сед­ми­ца по­ка­за по-доб­ри от пред­виж­да­ни­те дан­ни за със­то­я­ни­е­то на про­из­вод­с­т­во­то и ус­лу­ги­те в стра­ни­те от зо­на­та. Оп­ти­миз­мът на ин­вес­ти­то­ри­те бе под­тик­нат и от по­ни­жа­ва­не­то на це­на­та на пет­ро­ла с бли­зо 20% за пос­лед­ни­те три ме­се­ца, ко­е­то си е зна­чи­тел­но, въп­ре­ки пос­къп­ва­не­то на до­ла­ра, ко­е­то е са­мо с 6 про­цен­та. Ето за­що “про­лет­та” за па­зар­ни­те учас­т­ни­ци ве­че дой­де въп­ре­ки ура­га­на, спо­ле­тял Ев­ро­па, и те, ок­ри­ле­ни от свет­ло­то бъ­де­ще, про­да­до­ха дър­жав­ни­те кни­жа и на­ку­пи­ха кор­по­ра­тив­ни­те, ко­и­то са по-рис­ко­ви, но по-до­ход­ни.

С бли­зо по 1 ев­ро се по­ни­жи це­на­та на гер­ман­с­ки­те и ита­ли­ан­с­ки­те дър­жав­ни 10-го­диш­ни об­ли­га­ции. Чеш­ки­те и ун­гар­с­ки­те кни­жа за­гу­би­ха по 0.5 еди­ни­ци от съ­от­вет­ни­те им на­ци­о­нал­ни ва­лу­ти. Та­ка на прак­ти­ка до­ход­ност­та на кни­жа­та на те­зи стра­ни си уве­ли­чи­ха до­ход­ност­та в ре­зул­тат на об­рат­ноп­ро­пор­ци­о­нал­на­та за­ви­си­мост це­на/до­ход­ност.

Стой­ност­та и на бъл­гар­с­ка­та ев­ро­об­ли­га­ци­он­на еми­сия с па­деж след 10 го­ди­ни се по­ни­жи с 40 цен­та и дос­тиг­на 100.6 ев­ро за 100 ев­ро но­ми­нал. В ре­зул­тат на ко­е­то но­се­на­та от нея до­ход­ност се по­ви­ши и в мо­мен­та е 2.88% на го­диш­на ба­за.

Дру­га­та ни ев­ро­об­ли­га­ци­он­на еми­сия с па­деж юли 2017 г. съ­що се пов­лия от тен­ден­ци­и­те на па­за­ри­те, въп­ре­ки че до па­де­жа ос­та­ват поч­ти две го­ди­ни. Кни­жа от нея ве­че мо­гат да се при­до­бят на це­на по-нис­ка с 20 ев­ро­цен­та. В мо­мен­та тя е 107.8 ев­ро за 100 но­ми­нал и оси­гу­ря­ва го­диш­на въз­в­ръ­ща­е­мост на ин­вес­ти­ци­я­та в нея от 1.3 про­цен­та.

Це­на­та и на де­но­ми­ни­ра­ни­те ни в до­ла­ри гло­бал­ни об­ли­га­ции съ­що се по­ни­жи, ма­кар че па­де­жът й е са­мо след три ме­се­ца. Це­на­та й е 101.6 щат­с­ки до­ла­ра за 100 но­ми­нал и е най-нис­ка­та след края на 2008 г., ко­га­то бе­ше на­ча­ло­то на се­гаш­на­та гло­бал­на кри­за. До­ход­ност­та на та­зи еми­сия ве­че е 0.8% на го­диш­на ба­за, ко­я­то на фо­на на 0.2%, кол­ко­то бан­ки­те по­лу­ча­ват по три­ме­сеч­ни­те си де­по­зи­ти на меж­ду­бан­ко­вия па­ри­чен па­зар нап­ра­во си е ог­ром­на.

Кни­жа­та ни с па­деж след де­сет го­ди­ни, тър­гу­ва­ни на вът­реш­ния па­зар, съ­що пре­жи­вя­ха ка­тар­зис. След пе­ри­о­да на пос­къп­ва­не от на­ча­ло­то на ав­густ до края на сеп­тем­в­ри се­га те са във фа­за на по­ев­ти­ня­ва­не. Це­на­та на еми­си­я­та в рам­ки­те на пос­лед­ния ме­сец “олек­на” с це­ли 3.3 ле­ва. В мо­мен­та тя е 104.4 лв. за 100 лв. но­ми­нал и оси­гу­ря­ва до­ход­ност от 3.47% на го­диш­на ба­за. В та­къв пе­ри­од е и стой­ност­та на еми­си­я­та с па­деж през яну­а­ри 2019 го­ди­на. Тя е с 1.5 лв. по-нис­ка спря­мо ме­сец по-ра­но. През сед­ми­ца­та тя мо­же­ше да се на­ме­ри на це­на 100.8 лв. за 100 но­ми­нал, или на до­ход­ност от 2.3 про­цен­та.

В на­ча­ло­то на из­ми­на­ла­та сед­ми­ца Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те ус­пя да ре­а­ли­зи­ра до­пъл­ни­тел­но 55 млн. лв. но­ми­нал­на стой­ност от об­ли­га­ци­он­на еми­сия с па­деж юли 2024 го­ди­на. На аук­ци­о­на, про­ве­ден от Бъл­гар­с­ка­та на­род­на бан­ка на 20 ок­том­в­ри, взе­ха учас­тие всич­ки­те 12 пър­вич­ни ди­лъ­ри на ДЦК. По­да­де­ни­те от тях по­ръч­ки за над­да­ва­не­то дос­тиг­на­ха 78.4 млн. лв., оси­гу­ря­ва­щи ко­е­фи­ци­ент на пок­ри­тие от ед­ва 1.43 пъ­ти. Към мо­мен­та в об­ра­ще­ние от та­зи еми­сия ве­че са 265 млн. лв. но­ми­нал.

След­ва­щи­ят ре­до­вен аук­ци­он от еми­си­он­ния ка­лен­дар на фи­нан­со­во­то ве­дом­с­т­во ще се про­ве­де на 3 но­ем­в­ри. На не­го ще бъ­дат пред­ло­же­ни кни­жа за 55 млн. лв. но­ми­нал от еми­сия с па­деж през сеп­тем­в­ри 2016 го­ди­на.

До мо­мен­та ня­ма офи­ци­ал­на ин­фор­ма­ция да­ли Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те пред­виж­да до­пъл­ни­тел­ни или из­вън­ред­ни аук­ци­о­ни, чрез ко­и­то да за­пъл­ни очак­ва­ния из­вън­ре­ден бю­дже­тен де­фи­цит.

 

Петър Драмов, “УниКредит Булбанк” АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във