Банкеръ Daily

Пари и пазари

ЕБО съветва Брюксел за небанковото кредитиране

Европейският банков орган (ЕБО) публикува изследване за дейността на небанковите институции. То е в отговор на молбата на Европейската комисия от февруари 2021-а към Европейските надзорни агенции за съвети и препоръки в сферата на дигиталните финанси и на свързаните с тях проблеми.

Брюксел е поискал анализ за фрагментацията на сектора на финансовите услуги, за разрастването на цифровите платформи и за групите със смесен бизнес. Както и препоръки, които да гарантират, че регулаторната рамка на Европейския съюз е годна да се справи с предизвикателствата.   

Основната задача на ЕБО е била да направи проучване на нишата на небанковото кредитиране, осъществявано от финансови посредници извън съществуващия регулаторен периметър на финансовите услуги в ЕС. Целта е да се идентифицират произтичащите от небанковото кредитиране рискове в ключови области като надзор, защита на потребителите, предотвратяване на прането на пари и финансирането на терористи, както и непосредствените опасности за отделни институции и за системата като цяло. ЕБО е трябвало също да даде съвети за потенциалната необходимост от коригиране на регулаторния периметър на общността и да предложи и разработи подходящи опции в тази връзка.  

Кредитната дейност на компании, които не са банки, 

не е нова и някои бизнес модели вече са се наложили. 

Използването на новите технологии и дигитализацията на финансовите услуги обаче вкарват нови играчи на локалните пазари на ЕС. Модерният инструментариум дава доста предимства на потребителите и увеличава конкуренцията на пазара. Но когато кредитирането се извършва извън регулаторния периметър на общността, могат да възникнат сериозни предизвикателства както за всички участници, така и за контролните органи.   

Данните показват, че засега небанковото кредитиране има доста скромен дял в сравнение със заемите, предоставяни от банките. Но финансовите технологии набират бързо мощ през последните години и едрите високотехнологични групи и други нетрадиционни оператори вече създават и развиват успешни кредитни бизнес модели. Същото се отнася за заемите под формата на криптоактиви - област, постигнала бурно развитие от 2020-а. Като цяло обаче тези крипто-кредити в ЕС, макар и в подем, са ограничени като количества и размери. 

Анализите на съществуващите регулаторни режими, включително и ЕБО, показват, че небанковото кредитиране остава до голяма степен нехармонизирано на територията на ЕС, с наличие на голямо разнообразие от регулаторни режими към него в отделните страни членки.

В доклада си ЕБО е идентифицирал 

области, в които са установени специфични рискове, 

и е направил предложения за решаването им.

Акцентът е върху рамката за защита на потребителите и доколко тя е приложима и за новите играчи, които навлизат на пазара. За тази област ЕБО има три предложения:

- на първо място, да се разширят изискванията за предоставяне на информация и да се гарантира, че тя е коректна, ефективна и подходяща за новите форми на кредитиране.

Това е особено важно за информираното решение кои точно финансови продукти и услуги да изберат клиентите. Директивите за потребителските и за ипотечните кредити включват и в момента условията за рекламиране и предварителна информация, но растящото използване на дистанционен маркетинг може да заблуди клиентите за същността на кредитните продукти, които купуват и за ключовите елементи и разходи, които ще направят, защото изискванията за информиране не са адаптирани към дигиталните инструменти.    

- на второ място, да се направят по-стриктни изискванията за оценка на платежоспособността и да се гарантира, че тя е в интерес на потребителите, особено когато се използват иновативни инструменти на изкуствения интелект. 

По този начин те ще бъдат защитени от риска да сключат финансово споразумение, което няма да могат да изплатят, респективно да изпаднат в несъстоятелност. 

- на трето място, да се въведе предложеното от ЕК допълнение на директивата за потребителските кредити, което разширява обхвта на валидността й. 

Става въпрос за бизнес модели, които се прилагат все по-активно при небанковото кредитиране (примерно "Купи сега, плати по-късно"). Така ще се гарантира по-добър контрол върху тези бързо развиващи се и иновативни фирми, навлезли напоследък на кредитния пазар и ще се осигурят по-адекватни инструменти за защита на потребителите.

Втората важна, според анализа на ЕБО, област е свързана с 

периметъра на благоразумие и надзора на небанковите кредитори 

По нея има две препоръки:

- първо, където небанковите фирми за отпускане на заеми не са обект на специфични изисквания, единствено приложими са условията на нивото на дейността им. Те включват и директивите за потребителските и ипотечните кредити на ЕС. Тъй като може да се окаже, че само те дават право на регулаторите да осъществяват контрол над въпросните компании, предложението е да се увеличат клаузите, свързани с оторизацията и допускането до бизнес, така че да се позволи ефективен надзор;

- на второ място, разрастващата се употреба на дигиталните инструменти, включително и на блокчейн платформи за разпространение на финансови продукти и услуги, изисква условия и за трансграничните им операции. Разпределението на отговорностите между "домакина и госта" обаче остава в повечете случаи неясно и може да затрудни установяването на компетентния орган за надзор на изпълнението на услугата. Поради това ЕБО предлага да се внесе по-голяма яснота при идентификацията на правомощията на контролните органи при трансграничното небанково кредитиране и съответните компетентности.

Третата област засяга

рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на терористи.

Не всички доставчици на финансови услуги, които са изследвани в доклада на ЕБО, попадат в обсега на концепцията на т. нар. "задължени субекти" по Директива 849 от 2015-а на ЕС, включени в списъка с институции, които трябва да предотвратяват горните престъпни деяния. Поради което от незадължените субекти не се изисква специална оторизация или лицензиране, освен ако не са получили такива документи в резултат на по-широка финансова дейност или по силата на местното законодателство. И, следователно, няма да са задължени да изпълняват изискванията за противодействие срещу пране на пари и финансиране на терористи. В тази връзка ЕБО предлага да се обхванат всичките небанкови кредитори в рамката на ЕС за борба срещу горните престъпни деяния, за да се постигне по-голяма хармонизация и да се включат тези компании в списъка на "задължените субекти". 

На четвърто място ЕБО предупреждава за 

потенциалните системни рискове от дейността на небанковите кредитори

върху финансовата стабилност, особено когато услугите се предлагат на трансгранична база. 

Предложението на ЕБО е да се създаде стандартизирана инфраструктура за наблюдение и съобщения на равнище ЕС, да се осигури подходящо "картографиране" и да се получи интегриран обзор на системните рискове и слаби места, като се въведат и мерки за обхващане на всичките субекти, които отпускат кредити.  

Правни основания:

Според чл. 16а (1) от учредителния устав на ЕБО, той има право - по искане на Европейския парламент, на Съвета на Европа или на ЕК, или по собствена инициатива - да предоставя мнения на горепосочените инстанции по всички въпроси от неговата компетентност. Поради което може да анализира съществуващата регулаторна среда за небанковото кредитиране в ЕС и свързаните с него рискове и да дава препоръки във връзка със съвети, поискани от Брюксел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във