Банкеръ Daily

Пари и пазари

Двойно по-висока е загубата на "София Хотел Балкан“ за тримесечието

Дружеството "София Хотел Балкан" АД, което управлява едноименния хотел в центъра на София, приключва първото тримесечие със загуба в размер на 1.53 млн. лв., се вижда от консолидирания му междинен отчет. А сравнението със същия период на миналата година показва почти двойно увеличение на отрицателния финансов резултат. Тогава загуба е била 776 хил. лева.

Това пък е следствие от спада на приходите от продажби на туристическото дружество до 4.97 млн. лева за периода между януари  и март при от 6.42 млн. лева преди  година.

Паричните постъпления са основно от нощувки - 2.89 млн. лева, и хранене - 1.38 млн. лева, които обаче намаляват през първите три месеца на годината. Единствено приходите от наеми нарастват - с 90 хил. лева до 589 хил. лева, което е заради отдаването по наем на една част от реновираните вече магазини, собственост на дружеството майка.

Мениджърите отбелязват, че намалението в приходите от дейността се дължи на по-малкото парични постъпления от нощувки в резултат основно от COVID-19 ситуацията в световен план, както и поради занижената средна цена от стая. По същите причини са намалели и приходите от хранене.

Общата сума на разходите също намалява поради по-малкото гости на хотела. Слабо увеличение има само при възнагражденията и осигуровките на персонала. Към края на март миналата година те са в размер на 1.22 млн. лв., докато за първото тримесечие на тази година те  са 1.35 млн. лева.

През първо тримесечие на 2020 г. съществено влияние върху резултатите на групата оказват коренно различните пазарни условия в сравнение със същия период на миналата година поради разпространението на новия коронавирус (COVID-19). В световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Силно намаляха бизнес и туристическите пътувания.

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на групата не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността й. Мениджърите посочват в отчета си, че въздействието ще доведе до огромен спад в броя на гостите на хотелите за периода на извънредното положение, извънредната епидемична обстановка и след това се очаква да има негативен ефект върху дейността на групата и нейните приходи.

Друг фактор с негативно влияние върху приходите от дейността на "София Хотел Балкан" е и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на пет-звездните хотели в София, както и бързото навлизане на нови четири звездни хотели, които привличат част от клиентите на дружеството майка. С цел минимизиране на този риск управлението на групата работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във