Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дъщерните дружества подкрепиха приходите на БФБ

Покупката на дъщерното дружество "Българска независима енергийна борса” ЕАД се отрази положително на финансовия резултат на "Българска фондова борса" АД.

Към края на първото тримесечие на тази година Групата "Българска фондова борса" е на печалба в размер на 1.93 млн. лв., което се дължи главно на дъщерното дружество. Финансовият резултат нараства с 689 хил. лв. (55%) спрямо същия период на миналата година, което е следствие от нарастване на приходите от договори с клиенти.

През първото тримесечие "Българска независима енергийна борса" ЕАД е фокусирала своите усилия върху реализацията на проектите за пазарна интеграция на българо-румънска (BG-RO MC Project) и българо-гръцка (BG-GR MC Project) граници. Те пък са приоритет не само за пазарния оператор, но и за ЕК и SDAC (Single Day Ahead Coupling project), а оттук и за целия електроенергиен пазар у нас и вътрешния пазар на ел.енергия в целия Европейски съюз.

По отношение на

приходите от договори с клиенти,

групата показва ръст спрямо същия период на миналата година от 895 хил. лв. или 31%, който се дължи главно на консолидацията на приходите на "БНЕБ", отразени в такса за търговия с електрическа енергия (ръст от 775 хил. лв.). Приходите на компанията майка от таксите за регистрация на дружества и за информационно обслужване също нарастват, както и паричните постъпления от комисионите за сделки на борсата. Финансовите приходи на борсовия оператор отбелязват намаление през първото тримесечие заради спада на приходите от лихви по дългови ценни книжа (-26%). По останалите приходни пера има несъществено в абсолютна стойност изменение.

При основните разходи също се отчита ръст -

от 13%, спрямо първо тримесечие на миналата година. Нарастване (+39%) има при похарчените средства за външни услуги, което се дължи основно на ръст при абонаментните и лицензионни такси, които дружествата в групата заплащат за използване на различните информационни системи, необходими за осигуряване на правилното функциониране на пазарната инфраструктура, както и на повечето разходи за амортизации.

Средствата за персонала“ обаче намаляват - с 6% (или 42 хил. лева). В останалите разходни пера е незначителна в абсолютна стойност.

Търговията със собствени акции на БФБ

бе с по-висока активност, отколкото през четвърто тримесечие на 2020-а. Цената в края на март се повиши спрямо тази в началото с 0.92 лв. за акция или 20.09% (от 4.58 лева за акция - цена на затваряне на 30 декември, до 5.50 лева за акция - цена при затваряне на 31 март). Общо бяха прехвърлени 186 801 лота в 302 сделки, а оборотът бе за 907 144 лева. В сравнение с четвъртото тримесечие има увеличение в прехвърления обем - със 129%, ръст на оборота - със 135%, и в броя сделки от 165 процента. Търговия е имало в 44 от общо 62 сесии за периода.

 

Новите емисии финансови инструменти

През първо тримесечие на 2021 г. бе прекратено членството на един инвестиционен посредник. Така броят членове на фондовата борса се промени от 46 на 45.

Между януари и март осем нови емисии финансови инструменти бяха допуснати до търговия, колкото и през четвъртото тримесечие на 2020-а. За пръв път бе реализирано първично публично предлагане на пазара за растеж beam, и в последствие емисията акции е регистрирана за търговия. Прекратена бе регистрацията на шест емисии. През тримесечието едно дружество увеличи капитала си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във