Банкеръ Daily

Пари и пазари

Държавата се опитва да качи чиновниците на електромобили

Държавата прави нов опит да насърчи администрацията да използва електромобили. За осми път Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя покана в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства. До 17 март може да се представят проекти по схемата. За финансиране могат да кандидатстват централната администрация, териториалните ѝ подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Според условията за кандидатстване по схемата безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която се купува.
Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (4+1 места) и N1;
– 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1(4+1 места) и N1;
– 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева.
– 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N;
– 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

До момента са отправяни седем покани за прием на документи по схемата и са подадени 68 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 24 проекта със стойност на изплатената субсидия 594 004 лева. По изпълнените проекти са закупени 23 изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места) и 7 за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места) и 3 изцяло електрически превозни средства категория L7e.

В процес на изпълнение са 23 проекта със стойност на заявената субсидия 747 000 лева. Oстатъчният ресурс за разплащане в това число и по изпълнявани проекти към началото на тази година е 1 289 472 лева.

Очакваният ефект от изпълнението на проектите по схемата е свързан с подобряване качеството на атмосферния въздух, както и намаляване на емисиите на парникови газове и шумовото замърсяване в населените места, където се използват тези возила.
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Той управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, включително по силата на суапови сделки за замяна на "Дълг срещу околна среда" и "Дълг срещу природа".

Средства също се набират от международна търговия с предписани емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, предоставени на база на други видове споразумения с международни, чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за опазване на околната среда в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във