Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дружество в ликвидация разпределя 90% от печалбата си за дивидент

Софийското "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ, което е в ликвидация от юни 2009 г., ще разпредели 90% от печалбата си за 2017 г., която е в размер на 298 000 лева, като дивидент. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел на 14 юни, публикувана от ликвидатора на фирмата. Върху дружеството упражняват контрол "Доминиън Риъл Истейт холдингс" ЕООД - София и "Балто-Славик Венчърс лимитид" - Малта с по 50% от акциите с право на глас. В края на миналата година дружеството разполага с парични средства по банковите си сметки в размер на 44 000 лева.

Преди това то ще трябва да разгледа и приеме годишния доклад за дейността на "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ (в ликвидация), доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет и самия одитиран финансов отчет за 2017-а.

Същата процедура ще се приложи и по отношение на финансово-счетоводните документи за 2018 година, в която дружеството е на загуба от 1 653 000 лева.

В дневния ред са и точките за освобождаване от отговорност на ликвидаторите за дейността им през последните две години.

Ликвидаторът предлага да се вземе решение и за удължаване на срока за завършване на процедурата по ликвидация на "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ (в ликвидация) до 1 юли 2021 година.

Припомняме, че "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ, специализирано в секюритизация на недвижими имоти, е в ликвидация от юни 2009 година. Тогава акционерите му най-напред гласуваха да се разпредели цялата печалба на фонда за 2008 г. като дивидент. При положителен финансов резултат от 1.18 млн. лв. и размер на капитала от 650 хил. лв., брутната сума за акция бе 1.80 лева. След това общото събрание реши "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ да бъде отписано от регистъра на дружествата със специална инвестиционна цел при Комисията за финансов надзор и да бъде открита процедура по ликвидация. Причината бе желанието на акционерите да реорганизират бизнеса на "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ в непублично дружество с цел по-голяма оперативна гъвкавост и подобряване на неговата ефективност. Тъй като Законът за дружествата със специална инвестиционна цел не позволява такова реорганизиране, е решено "Алфа Пропърти 1" АДСИЦ да премине през процедура по прекратяване чрез ликвидация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във