Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Доверие - Обединен холдинг" ще вземе кредит от Международната инвестиционна банка

Общото събрание на акционерите е овластило Управителния съвет на "Доверие - Обединен холдинг" АД - София да сключи договор за кредит с Международната инвестиционна банка (INTERNATIONAL INVESTMENT BANK), съобщиха от бившия приватизационен фонд.

Стойността на сделката е в размер на 39 116 600 млн. лева (главница) и лихва, която е равна на тримесечния EURIBOR + 2.20% годишно. Прилага се нулева стойност (Zero-floor) за EURIBOR. Видно от посочените числа, стойността на сделката надвишава прага съгласно чл. 114, ал. 1, т. 1, буква "а", поради което същата подлежи на одобрение от Общото събрание на акционерите.

Заемът от 20 000 000 евро ще се използва за финансиране на търговските нужди на "Доверие - Обединен холдинг" АД, включително осъществяване на всякакви видове инвестиции и финансиране на дъщерни дружества. Срокът за погасяване на кредита ще е седем години, като е предвиден и гратисен период от двадесет и четири месеца от подписване на договора за кредит.

Сумата може да бъде усвоена на един транш, по искане на кредитополучателя, като е договорен тримесечен срок за изтегляне на парите, считано от сключване на договора за кредит.

Съгласно условията, погасяването на заема ще бъде на равни тримесечни вноски след края на гратисния период при лихвен процент, равен на тримесечния EURIBOR + 2.20% годишно.

Към момента "Доверие - Обединен холдинг" АД ползва кредити с лихва 3.5% на годишна база и със срок за погасяване до 1 декември 2021 година. Според доклада на мениджърите, условията по кредита, който ще бъде предоставен от Международната инвестиционна банка на "Доверие - Обединен холдинг" АД, са значително по-благоприятни от условията по заемите, ползвани сега. Значително по-ниска е лихва, гратисен период от две години при срок от седем години, който, при планирано сключване на сделката през декември 2019 г., ще изтече през декември 2026 г., следователно срокът на този договор ще е с пет години по-дълъг от срока на ползваните към момента кредити. Плановете на Управителния съвет на "Доверие - Обединен холдинг" АД са сумата по кредита от МИБ да бъде използвана за погасяване настоящите кредити и за финансиране на дейността на дъщерните дружества на холдинга. По този начин, един кредитен продукт с по-благоприятни условия ще бъде използван за погасяването на друг такъв, с по-неблагоприятни условия, което ще доведе до значителна икономия. С финансирането на дейността на дъщерните дружества, те ще получат възможност да повишат конкурентноспособността си на пазарите, на които оперират, с  което да осигурят последващ значителен ръст в приходите и печалбата, реализирани от тях. Така описаният ръст на приходите би намерил своето отражение в консолидираните финансови отчети на "Доверие - Обединен холдинг" АД, с което ще бъде постигната по-висока доходност за неговите акционери.

"Доверие - Обединен холдинг" АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща деветнадесет дружества от осем различни отрасли на икономиката в седем населени места на територията на България. Компанията е публично дружество, чийто акции се търгуват на "Българската фондова борса" АД. Най-големите му акционери са две дружества, свързани с Огнян Донев - "Софарма" АД с дял от 32.94%, и "Телекомплект" АД с 8.92% от книжата с право на глас.

"Доверие - Обединен холдинг" АД залага върху управлението на дъщерните фирми, които са в групата. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес - планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността

"Доверие - Обединен холдинг" АД финансира дружествата, в които има дългосрочен интерес, чрез увеличаване на капиталите им и чрез предоставяне на инвестиционнии оборотни заеми.

Холдинговото дружество е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите инвестиционни и бизнес дейности. Съществена част от инвестиционната дейност на компанията е зависима от одобренията на регулаторните органи.  Потенциален риск би могъл да възникне за дружеството от промяна в данъчното законодателство и при различно третиране на данъчните закони, разпоредби, приложимиспрямо компанията.

Международната инвестиционна банка е международна институция за развитие, създадена от държавите-членки през юли 1970 година, като споразумението за това е регистрирано в Секретариата на ООН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във