Банкеръ Daily

Пари и пазари

Доставките и цените на суровините засилват риска при производството на консумативи за хемодиализа

В краткосрочен план не се очакват съществени въздействия върху дейността на "Етропал" АД - Етрополе и дъщерното дружество „Етропал Трейд” ООД от пандемията от коронавирус, отбелязват мениджърите на компанията майка. Въпреки това, нарушаването на обичайната икономическа дейност в България и в световен мащаб в резултат на Covid-19 може в даден момент да повлияе неблагоприятно върху операциите на дружествата от икономическата група.

„Етропал“ АД произвежда уникални продукти – консумативи за хемодиализа. Около 70% от производствената дейност е по технологии, които се владеят от 3-4 компании в Европа. „Етропал“ АД е със стабилни пазарни позиции на вътрешния пазар, където ще продължи да реализира основна част от продукцията си и през тази година. Компанията притежава пряко 70 % от капитала на  „Етропал Трейд” ООД, което се занимава с търговия с медицински изделия за еднократна употреба произведени в „Етропал” АД.

Съгласно индивидуалния финансов отчет на „Етропал“ АД за шестте месеца на 2020 година финансовият резултат е печалба в размер на 5 хил. лв. спрямо печалба в размер на 12 хил. лв., отчетена през същия период на 2019 година. Приходите на „Етропал“ АД се формират предимно от основната дейност, свързана с производство и продажба на диализатори и хемолинии и други медицински консумативи за еднократна употреба. За полугодието те са 3.67 млн. лева. За сравнение, преди година бяха в размер на 4.07 млн. лева.

Общите разходи за дейността на „Етропал“ АД на индивидуална база към края на юни леко са нараснали и са на стойност 3.92 млн. лева при 3.87 млн. лева година по-рано. 

За смекчаване на ефектите от възникналата ситуация, дружеството е извършило ревизиране на изходящите паричните потоци и намаляване на оперативните разходи, където е възможно; стриктно следи входящите парични потоци с цел недопускане на просрочия по привлечените средства и  не отчита наличие на предпоставки за негативна промяна в следващите отчетни периоди относно кредитния риск.

До момент възникналата извънредна ситуация не се отразява на активността на оперативната дейност на „Етропал“ АД. Въпреки това, ръководството на „Етропал“ АД, не е в състояние да направи дългосрочни оценки и преценки на въздействието на пандемията, върху развитието на дейността и финансовото състояние на дружеството поради голямата неизвестност за развитието на пандемията и възможността от нов пик на зараза.

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и други.

В момента „Етропал“ АД е в състояние да покрива всички свои задължения и не е изправено пред финансов риск.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във