Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доларът получи зелена светлина

Зе­ле­ни­те па­ри пос­къп­на­ха мощ­но към ос­нов­ни­те си ва­лут­ни кон­ку­рен­ти, след ка­то на 29 ок­том­в­ри па­рич­ни­ят ко­ми­тет на Фе­де­рал­ния ре­зерв взе ре­ше­ние да прек­ра­ти прог­ра­ма­та си за по­куп­ка на об­ли­га­ции, пред­наз­на­че­на да сти­му­ли­ра мес­т­но­то сто­пан­с­т­во. Чрез нея в бан­ко­вия ба­ланс бя­ха вка­ра­ни 1.66 трлн. щ. до­ла­ра. Съ­щев­ре­мен­но щат­с­ки­те цен­т­рал­ни бан­ке­ри обе­ща­ха да дър­жат ос­нов­ни­те си лих­ви, близ­ки до ну­ла за “зна­чи­те­лен пе­ри­од от вре­ме”. В спе­ци­ал­но изяв­ле­ние за ме­ди­и­те след съ­ве­ща­ни­е­то аме­ри­кан­с­ки­те па­рич­ни стра­те­зи по­со­чи­ха, че ус­ло­ви­я­та на па­за­ра на тру­да про­дъл­жа­ват да се по­доб­ря­ват и от­че­то­ха со­ли­ден ръст на за­е­тост­та и на­ма­ле­ние на без­ра­бо­ти­ца­та.


Аме­ри­кан­с­ки­ят до­лар про­дъл­жи въз­хо­да си


след ог­ла­се­на­та ден по-къс­но пър­ва оцен­ка за щат­с­кия ико­но­ми­чес­ки рас­теж през тре­то­то три­ме­се­чие на 2014-а - за 3.5% го­ди­шен ръст на БВП след уве­ли­че­ни­е­то от 4.6% през пре­диш­ни­те три ме­се­ца. То­ва са най-сил­ни­те стой­нос­ти за две по­ред­ни три­ме­се­чия.

Рас­тя­щи­ят до­бив на нефт в стра­на­та на­ма­ля­ва вно­са и под­по­ма­га ръс­та на мес­т­ния про­миш­лен сек­тор, ко­е­то поз­во­ля­ва на ико­но­ми­ка­та да пре­о­до­лее за­ба­ве­ния рас­теж. Съ­щев­ре­мен­но по­ви­ше­ни­е­то на за­е­тост­та и по-ев­ти­ни­ят бен­зин да­ват уве­ре­ност и сред­с­т­ва за хар­че­не на аме­ри­кан­с­ки­те пот­ре­би­те­ли, ко­е­то пред­по­ла­га по-си­лен се­зон за па­за­ру­ва­не по праз­ни­ци­те и до­пъл­ва обяс­не­ни­е­то за­що Фе­де­рал­ни­ят ре­зерв прек­ра­ти прог­ра­ма­та си за по­куп­ка на цен­ни кни­жа. Ин­ди­ви­ду­ал­но­то пот­реб­ле­ние, ко­е­то пъл­ни 70% от БВП, е ско­чи­ло с 1.8% през тре­то­то три­ме­се­чие след 2.5% ръст през вто­ро­то. По­куп­ки­те на до­ма­кин­с­т­ва­та са до­ба­ви­ли 1.2% към рас­те­жа. Пра­ви­тел­с­т­ве­ни­те раз­хо­ди са ско­чи­ли с 4.6% - най-мощ­но от вто­ра­та три­ме­се­чие на 2009-а на­сам, ко­е­то се дъл­жи ос­нов­но на уве­ли­че­ни­те раз­хо­ди за от­б­ра­на. Тър­гов­с­ки­ят де­фи­цит се е свил до 409.9 млрд. щ. до­ла­ра сре­щу 460.4 млрд. до­ла­ра през вто­ро­то три­ме­се­чие, ко­е­то е до­ба­ви­ло 1.3% към ръс­та на БВП.

В до­пъл­не­ние, вне­се­ни­те но­ви мол­би за обез­ще­те­ние при без­ра­бо­ти­ца са се уве­ли­чи­ли са­мо с 3 хил. броя през ми­на­ла­та сед­ми­ца - до об­що 287 хи­ля­ди. Оба­че сред­ни­ят им раз­мер за пър­ви­те че­ти­ри сед­ми­ци на ок­том­в­ри, кой­то е по-ста­бил­на мяр­ка от ед­но­сед­мич­но­то чис­ло, се е по­ни­жил до 281 хил. броя към 25 ок­том­в­ри (най-нис­ка­та им стой­ност от май 2000 го­ди­на).


Спа­дът на ев­ро­то


оп­ре­де­ле­но по­ма­га на уп­ра­ви­те­ля на Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка Ма­рио Дра­ги, кой­то се бо­ри да под­к­ре­пи сто­пан­с­т­во­то на ев­ро­зо­на­та и да от­да­ле­чи опас­ност­та от деф­ла­ция.

Сти­му­ли­те на ЕЦБ оба­че са пре­диз­ви­ка­ли от­лив на ка­пи­та­ли на мес­т­ни и чуж­дес­т­ран­ни ин­вес­ти­то­ри от ин­с­т­ру­мен­ти с фик­си­ран до­ход в раз­мер на 187.7 млрд. ев­ро през шест­те ме­се­ца до края на ав­густ - най-го­ле­ми­ят раз­мер, от­как­то един­на­та ев­ро­пейс­ка ва­лу­та де­бю­ти­ра през 1999-а. То­ва е по­мог­на­ло за 2.6-про­цен­т­на­та обез­цен­ка на ев­ро­то от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до­се­га към кош­ни­ца­та от де­вет па­рич­ни еди­ни­ци на раз­ви­ти­те па­за­ри, ко­я­то сле­дят ин­дек­си­те на аген­ция “Блум­бърг”. Са­мо към зе­ле­ни­те па­ри ев­ро­то е за­гу­би­ло 8.3% от стой­ност­та си от 1 яну­а­ри на­сам и е на­път да ре­гис­т­ри­ра най-го­ле­мия си го­ди­шен спад след 13-про­цен­т­ния си срив към щат­с­кия до­лар през 2005-а.

Ва­лут­ни ана­ли­за­то­ри прог­но­зи­рат 1.20 щ. до­ла­ра за ед­но ев­ро през тре­то­то три­ме­се­чие на 2015-а. За­се­га оба­че ко­ти­ров­ки­те на ев­ро­пейс­ка­та па­рич­на еди­ни­ца се ко­ле­ба­ят око­ло 1.26 щ. до­ла­ра за ед­но ев­ро, след ка­то на 30 ок­том­в­ри “до­кос­на­ха” 1.2548 щ. до­ла­ра.


ЕЦБ е на­е­ла че­ти­ри фир­ми па­рич­ни ме­ни­джъ­ри


да по­ма­гат за по­куп­ка­та на га­ран­ти­ра­ни с ак­ти­ви цен­ни кни­жа, ко­и­то тряб­ва да за­поч­нат през но­ем­в­ри. То­ва са ING Investment Management, Deutsche Asset & Wealth Management International, State Street Global Advisors и Amundi. Те ще осъ­щес­т­вя­ват тран­зак­ци­и­те за на­ци­о­нал­ни­те цен­т­рал­ни бан­ки, обя­ви офи­ци­ал­но на 30 ок­том­в­ри ЕЦБ.

Цен­т­рал­ни­те бан­ке­ри за­поч­на­ха да ку­пу­ват пок­ри­ти об­ли­га­ции през ми­на­ла­та сед­ми­ца, ко­е­то бе пър­ва­та им стъп­ка по осъ­щес­т­вя­ва­не на прог­ра­ма­та за уве­ли­че­ние на бан­ко­вия ба­ланс с 1 трлн. ев­ро. От 20 до 24 ок­том­в­ри вклю­чи­тел­но са би­ли ку­пе­ни кни­жа за 1.7 млрд. ев­ро.

Пуб­ли­ку­ва­ни­те през сед­ми­ца­та фун­да­мен­тал­ни по­ка­за­те­ли за ев­ро­зо­на­та оба­че по­каз­ват из­вес­т­но по­доб­ре­ние на сто­пан­с­т­во­то на об­щ­ност­та. До­ве­ри­е­то на фир­ме­ни­те ме­ни­джъ­ри и на ин­ди­ви­ду­ал­ни­те пот­ре­би­те­ли в сто­пан­с­ка­та пер­с­пек­ти­ва на бло­ка се е по­ви­ши­ло през ок­том­в­ри, ка­то ин­дек­сът, кой­то го от­чи­та, е дос­тиг­нал 100.7 пун­к­та сре­щу 99.9 през сеп­тем­в­ри.

Без­ра­бот­ни­те в Гер­ма­ния не­о­чак­ва­но са на­ма­ле­ли с 22 хил. през то­зи ме­сец (най-мно­го от ап­рил на­сам), а без­ра­бо­ти­ца­та се е за­па­зи­ла 6.7 про­цен­та.

Рас­те­жът на Ис­па­ния се е за­ба­вил до 0.5% през тре­то­то три­ме­се­чие след 0.6% през вто­ро­то, до­ка­то сто­пан­с­т­во­то на Ав­с­т­рия от­чи­та стаг­на­ция.


У нас


меж­ду­бан­ко­ви­ят ва­лу­тен па­зар през сед­ми­ца­та бе­ше ак­ти­вен. Сред­ни­ят дне­вен ва­лу­тен обо­рот дос­тиг­на 1720 млн. ев­ро (3364 млн. ле­ва). Сдел­ки­те в щат­с­ки до­ла­ри има­ха 1.56% дял от ку­пе­на­та и про­да­де­на ва­лу­та.

Facebook logo
Бъдете с нас и във