Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОХОДНОСТТА НА КНИЖАТА СЕ ПОВИШАВА

Дългоочакваното от всички участници на пазара обръщане на тренда на доходността по търгуваните български държавни ценни книжа вече е факт. Всъщност първият предвестник за случващото се дойде още в края на февруари. Тогава Министерството на финансите предложи за продажба на първичния пазар 30 млн. лв. номинална стойност десетгодишни лихвоносни облигации, които се продадоха при по-висока годишна възвръщаемост от достигнатата на предишния аукцион. Тя беше 3.79% при 3.71% - разликата е малка, само от 8 базисни точки, но от сърце.
В края на март при продажбата на петгодишни, също лихвоносни ДЦК с обем от 45 млн. лв. номинал бе достигната по-висока доходност. Разликата от 36 базисни точки обаче идваше да покаже, че този факт не е случаен. Така книжата с такава срочност вече се търгуваха при 3.72% годишен доход вместо при 3.36 процента.
Междинно потвърждение на задаващата се тенденция бяха резултатите от проведения в последните дни на март търг за реализацията на тримесечни безлихвени държавни бонове. При тях доходността се покачи от 2.25 до 2.56 процента. Нека да обърна внимание, че разлика от 36 базисни точки, и то в късия край на кривата на доходността, има огромна тежест и е недвусмислено послание на участниците на пазара на ДЦК към останалите участници в стопанския живот на страната.
Резултатите от проведения в началото на седмицата аукцион за продажбата на петгодишни държавни съкровищни облигации не само потвърдиха обърналата се вече тенденция при доходността при книжата, но и ясно показаха, че тя е необратима. Предложеният за реализация общ обем беше 40 млн. лв. номинална стойност. Участие в наддаването взеха 21 от общо 25 първични дилъри, избрани измежду финансовите ни институции. Сега простата годишна доходност беше 3.8 срещу 3.19%, достигната на предишния аукцион. В резултат на това разликата вече достигна 61 базисни точки.
Основна причина може да се потърси както в моментното състояние на ликвидността в банковата ни система, така и в международните тенденции по отношение на интереса на инвеститорите към закупуването на държавни ценни книжа.
У нас банките разполагат с близо 1.3 млрд. лв. по сметки при Българска народна банка. Те заедно с наличностите по сметките им в евро, поддържани по безлихвените им сметки при същата институция, са напълно достатъчни както за поддържане на изискваните минимални задължителни резерви, така и за безпроблемното обезпечаване на междубанковите транзакции. Така ликвидността отпада като причина.
Пенсионните и застрахователните дружества, които заедно с банковите ни институции представляват почти целият пазар на ДЦК, осъществиха необходимите им покупки на книжа още в началото на годината. Техният интерес към нови покупки на ДЦК намаля и заради отпадналото задължение пенсионните фондове да поддържат поне половината от набраните средства именно в родни ДЦК. Това е и една от причините цената на книжата да се понижи и съответно доходността по тях обратнопропорционално да се повиши. Така част от участниците на аукциона се сдобиха неочаквано и за самите тях с книжа при сравнително ниска цена.
Тук е мястото да се отбележи, че най-ниската, средната и най-високата достигнати доходности са съответно 3.34, 3.8 и 3.94 процента. За сравнение доходността по бенчмарковите европейски книжа със същата срочност от три години е 3.46 процента. Държавните тригодишни книжа на Италия и Гърция се търгуваха при напълно съпоставимите нива от 3.57 и 3.62% годишна доходност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във