Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДОХОДИТЕ ОТ ЛЕВОВЕ ОСТАВАТ НИСКИ

Банковата система продължава да се радва на отлична левова ликвидност. През февруари среднодневната сума на левовите авоари на банките по сметките им в БНБ е от порядъка на 650 млн. лева. Тя е предостатъчна както за безпроблемното осъществяване на междубанковите и междуфирмените разплащания, така и за поддържане на минималните задължителни резерви (МЗР). За сравнение, през ноември 2001 г. среднодневното салдо по левовите им сметки е било 326 млн. лв., а през декември - 378 млн. лева. Повечето от банките в края на миналата година поддържаха по-големи салда по валутните си сметки при БНБ с цел да обезпечат привлечените средства в чуждестранна валута до максимално допустимото ниво. Основна причина за това беше фактът, че лихвените проценти по привлечения левов ресурс на междубанковия пазар тогава бяха по-високи от премиите, начислявани по актива в която и да е от резервните валути - щатски долар, евро и швейцарски франк. Тук трябва да се напомни, че за валутните привлечени средства могат да се поддържат минимални резерви в посочените три парични единици и в левове, докато левовите депозити могат да се обезпечават само с наличност в наши пари. Ето защо когато на междубанковия паричен пазар цената на левовия ресурс поскъпне до нива, значително превишаващи лихвените проценти, които носят валутните активи, дилърите предпочитат да обезпечават задължителните си резерви с разрешените валути. Обратно, когато левов депозит може да се договори при по-ниски лихвени нива от цената на валутния актив, тогава при възможност всяка банка би привличала левове от паричния пазар за цялостно обезпечаване на резервите. Сега сме в ситуация на свръхлевова ликвидност. Левов ресурс под формата на депозитна или репо сделка за срок от един ден се договаря в границите между 1.5 и 2% на годишна база. По доларов депозит, пласиран на световните парични пазари, може да се договорят 1.75%, а по такъв в евро - 3.2 процента. Ето защо сега банките предпочитат да насочват валутните авоари от сметките си в БНБ по сметки при първокласни чуждестранни банки, а минималните резерви да поддържат предимно с левове. С част от свободните си средства много от нашите банки си купиха ДЦК. Такава възможност беше предоставена на 11 февруари, когато БНБ проведе втория от предвидените четири аукциона, чрез които продава общо количество от 90 млн. лв. номинал от петгодишна емисия с лихва от 7 процента. На 11 февруари се реализираха 20 млн. лв. номинал. За 8 април и 6 май са насрочени следващите два търга, на които трябва да се пласира и останалото количество от 45 млн. лева. Достигнатата средна годишна доходност, при която инвеститорите се сдобиха с част от емисията на първия аукцион, проведен през януари, беше 6.83 процента. Достигнатата сега доходност е само 6.52%, а максималната достигната възвръщаемост от 6.6% съвпада с минималната, реализирана на 26 септември 2001 година. На 18 февруари Централната банка ще проведе аукцион за продажба на седемгодишни ДЦК с фиксиран лихвен процент в размер на 7 процента. Първото купонно плащане по нея ще е на 20 май тази година, а следващите ще са през шест месеца. Общият обем от 90 млн. лв. номинал ще се продава на части, като предложените за понеделник са 30 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във