Банкеръ Daily

Пари и пазари

Добри са новините и от дивидентните договорни фондове

Дивидентите - шестмесечни или годишни, са чакана награда от всеки инвеститор за верността му към дадена компания. От една страна, това е възможност за допълване на личните или корпоративните финанси без много усилие. Но, заедно с това, притежаването на акции от такива компании си е скъпо удоволствие заради високата им цена, а и изисква наличието на солидни парични ресурси преди да потекат тези блага към портфейла ви. 

Ако сте в категорията на малките инвеститори, то и за вас има възможност да печелите от дивиденти. Например, притежаването на дялове от договорен фонд, които следи и инвестира в акции на компании, които изплащат част от печалбата си.

У нас има две колективни инвестиционни схеми, които обединяват парични средства на много хора и печелят от успешния бизнес на различни фирми у нас и по света през годините. Числата показват, че през цялото време на публичното предлагане на свои дялове, те са на печалба. А освен това тези договорни фондове увеличават и обема на паричните средства, които управляват.

От началото на годината клиентите на

"ОББ Глобал Дивидент" 

са на печалба от 10.37%, а нетната стойност на активите му към момента е нараснала до 6.03 млн. лева. Този фонд е част от портфейла на "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон“ КТЧ, който е универсален правоприемник на "ОББ Асет Мениджмънт“ EАД и извършва дейност под търговската марка "ОББ Асет Мениджмънт". Паричните му средства се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на приходи от дивиденти в дългосрочен план, със стабилно развити бизнеси и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. За да се възползват от тази възможност, инвеститорите трябва да са готови да се разделят със своите пари в срок най-малко пет години.

В портфейла на компанията майка има девет колективни инвестиционни схеми. Едноличен собственик на капитала й е "Кей Би Си Банк НВ" - Белгия. 

Другият договорен фонд от този тип - 

"Селект Дивидент", 

също е на печалба (+6.29%) и също повишава обема на акумулираните парични средства. Тази колективна схема от отворен тип инвестира в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. "Селект Дивидент" включва в портфейла си предимно акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средната за съответния пазар. Потенциални вложения за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. 

Този фонд е организиран от управляващото дружество "Селект асет мениджмънт" ЕАД, което е на пазара от 2003 г. (под името УД  "КД Инвестмънтс"). От началото на 2011 г. то е част от групата на бившия приватизационен фонд "Сила холдинг" АД. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във