Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентът при "Елхим Искра" ще зависи от Ковид-19

Производителят на стартерни акумулатори, тягови и стационари батерии "Елхим Искра" АД - Пазарджик събира своите акционери на редовно общо събрание на 13 май. Най-сладкият момент винаги е разпределението на печалбата от изминалата година и определянето на размера на дивидента. И тази година тази точка присъства в дневния ред, но няма категорично предложение за разпределение на финансовия резултат. "С оглед на икономическата обстановка, съветът на директорите предлага печалбата за 2019 г. да се разпредели по предложение на акционерите към датата на провеждане на общото събрание, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството", е формулировката в проекта за решение.

От 23 март предприятието преустанови производствения процес за една седмица. Този срок може да бъде удължен при необходимост, отбелязват от завода в Пазарджик. Средният брой служители в дружеството към края на миналата година е по-малък от 500 души.

"Към датата на изготвяне на този доклад ние все още не можем да дадем количествена оценка за влиянието на Covid-19 на нашата бизнес дейност и възможните изменения на финансовата ситуация на пазарите, на които оперираме.Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Covid-19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Това вероятно ще ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за ръст през втората половина на 2020 година. Очакваме по-конкретни данни да можем да публикуваме в края на месец април с публичното уведомление за първо тримесечие на годината", отбелязват мениджърите в своя доклад за дейността и влиянието на Covid-19.

Преди седмица ръководството на "Стара планина холд" АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за миналата година под формата на дивидент. Предложението към "Елхим-Искра" АД бе за изплащане общо на 351 517.74 лв. или по 0.014 лв. на акция. В съобщението от компанията майка тогава имаше уговорката, че до провеждането на общите събрания на акционерите е възможно да бъде направена преоценка на предложенията в зависимост от финансовото състояние и перспективите на дружествата, които са свързани и с променящата се обстановка на пазарите на всяка от фирмите, повлияна от ефекта от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19.

"Елхим Искра" е експортно ориентирана компания. Продажбите в по-голямата си част (над 93%) се реализират на външни пазари. Значителен дял от износа е насочен към държави от Европейския съюз, но също така и към Русия, Украйна и др., поради което продажбите на дружеството в голяма степен ще са в зависимост от състоянието и темповете на развитие на икономиките на тези държави. Евентуална дестабилизация на западно-европейския пазар би се отразила негативно и на продажбите на стартерни и тягови акумулаторни батерии на дружеството, отбелязват мениджърите.

"Елхим Искра" АД има вече изградена дивидентна "традиция". Общата сума само за последните единадесет години е над 6 млн. лева. От печалбата за 2018 г. за дивидент бяха заделени общо 403 528 лв. лв. или по 0.016 лв. за един брой.

"Елхим - Искра" АД е публична компания с около 1700 акционери, като книжата й се търгуват на "Българска фондова борса" АД.

"Елхим Искра" е част от икономическата група на "Стара планина холд" АД, който е мажоритарен акционер в дружеството, притежаващ 51.40% от капитала. Останалите книжа са разпределение между CPM-Plastic Machinery LTD с дял от 16.55% и други фирми и индивидуални инвеститори (свободно търгуваните акции), които притежават 26.36 на сто.

Разбира се, до точката за разпределение на печалбата и за размера на дивидента ще се стигне едва след приемането на доклада на мениджърите за дейността на дружеството и на заверения от одитор годишен финансов отчет за миналата година. "Елхим Искра" отчете нетна печалба от 447 хил. лева.
Общото събрание ще обсъди и предложението за освобождаване на членовете на съвета на директорите - "Гарант-5" ООД, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев, от отговорност за дейността им през 2019 година. То ще приеме доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на борда и ще направи промени в този документ.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 май на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в общото събрание ще имат инвеститорите, които са си купили акции от "Елхим Искра" АД, до 27 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във