Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидентната вълна - ниска, но трайна

Дружествата, които са издали привилегировани акции, задължително плащат на акционерите си дивидент за 2011 година. Това винаги е положителен сигнал за инвеститорите, а показва и добро финансово здраве на компанията.


Акционерите на


София Комерс-Заложни къщи АД

nbsp;


вече са по-спокойни за своето вложение в дружеството. След като бъдат приети докладът за дейността на дружеството и годишният му финансов отчет за 2011 г., общото събрание определи всеки от притежателите на такива книжа да получи гарантиран дивидент от по 0.75 лв. за една акция. Изплащането на сумите започна от 20 юли. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери към 11 юли.


София Комерс-Заложни къщи развива дейност в сферата на финансовото посредничество. Дружеството поддържа мрежа от заложни къщи в цялата страна. Основната им дейност е предоставянето на парични заеми срещу залог на движимо имущество.


За 2007 г. е гласуван дивидент от 1 лв. на акция, през 2009-а - 1.5 лв., а за 2010-а - също 1 лев. Дружеството е задължено по силата на проспекта за издаването на тези акции, които са с десетгодишен срок (до 2016 .), да разпределя за тях част от печалбата си.


Печалбата на София Комерс-Заложни къщи за 2011 г. е 2.46 млн. лв., но е намаляла с 20.5% на годишна база.


Общото събрание на базираната в Силистра месопреработвателна фирма -


Меком АД

nbsp;


е гласувало дивидент по 0.18 лв. за миналата година на всяка една от издадените 284 775 привилегировани акции. Общата сума, заделена за целта, е 51 259.50 лева. Дружеството гласува за първи път такъв дивидент, тъй като емисията беше издадена в началото на миналата година. Всяка от привилегированите акции е с номинална и емисионна стойност от 1 лв., а дивидентът е 18% годишно.


Балансовата печалба на фирмата е в размер на 162 795.83 лева. Акционерите са заделили във фонд Резервен 16 279.58 лв., а останалата част (95 256.75 лв.) се вписва като неразпределена печалба.


Химимпорт АД

nbsp;


ще раздаде дивидент за 2011 г. само на притежателите на привилегировани акции. Годишното общо събрание е насрочено за 15 август. Гарантираният дивидент, полагащ се на една такава ценна книга за миналата година, е в размер на 0.1998 лева. Общата сума за разпределяне е 17736 380 лева.


Мениджърите предлагат дружеството да не плаща дивидент по обикновените си акции. Нетната му печалба за 2011-а, която е в размер на 93.127 млн. лв., след приспадане на дължимата сума за изплащане на гарантирания дивидент по издадените през 2009 г. привилегировани акции, ще бъде вписана като неразпределен положителен финансов резултат.


Откакто е регистрирано на БФБ-София, Химимпорт е възприело политика да реинвестира печалбата си в дългосрочен растеж и развитие на холдинга, вместо да изплаща дивидент или други суми на притежателите на обикновени акции, се казва в мотивите на мениджърите.


Дружеството ще изплаща гарантиран дивидент на притежателите на привилегировани акции, посочени в списъка на Централен депозитар, към 14-я ден след общото събрание.


За 2010 г. акционерите също получиха гарантиран дивидент за една привилегирована акция в размер на 0.1998 лв., а притежателите на обикновени акции отново не участваха в разпределението на печалбата.


Общият размер на издадените от Химимпорт акции е 239 646 267, като 150 610 450 от тях са обикновени с право на глас в общото събрание, а останалите 89 035 817 са привилегировани, без право на глас, но с гарантиран дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във