Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентна жътва във фондовете за земя

Акционерите в дружествата със специална инвестиционна цел, които влагат средства в купуване на земеделска земя, т.е. притежават лиценз от КФН  за извършване на секюритизация* на недвижими имоти, очакват добра дивидентна жътва. Обявените до момента суми за изплащане го потвърждават

 

Основната им дейност и през миналата година е била насочена към концентрация на закупената земеделска земя  в приоритетните за всяко дружества региони чрез замени с други фирми или частни лица. Тези агрофондове са инициатори и на процеса на комасация на обработваеми парцели, с което си осигуряват по-големи площи и по-ефективна обработка на земята и съответно по-високи приходи и печалби при продажба. 

Тъй като дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) не могат по закон сами да обработват притежаваните земи, то другото основно направление в дейността им е

да отдават собствеността си под наем или аренда, 

Портфейлите от земеделски земи се управляват активно и чрез "странични" покупки на разпокъсани малки парчета земя, които - след "съответните" комасационни проекти, продават и заменят като окрупнени земеделски площи или строителни терени.

Извънредното положение и мерките за борба с пандемията повлияха и върху пазара със земеделска земя. За разлика от други икономически отрасли обаче пораженията тук не са чак толкова драматични. Според браншовата статистика, компаниите вече са установили оптималните размери на своите владения. Естествено, процесът на покупка и продажба продължава, но числата показват, че в края на 2020 г.

портфейлите им остават на нивата от края на 2019 година.

Очакванията са, че през тази година цените на обработваемата земя ще растат, което автоматично води след себе си и увеличаване на наемите и арендите, т.е. и на приходите, които ще инкасират собствениците на АДСИЦ. По закона минимум 90% от печалбата от дейността на тези дружества се разпределят като дивиденти, което (поне засега) се прави веднъж годишно - на общите събрания на акционерите.

Мениджърите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ - най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната, ще разпределят като дивидент 99.54% от печалбата за финансовата 2020 г. - 9. 277 млн. лева. Това означава по 0.109 лева на една акция от капитала на дружеството.

"Адванс Терафовд" е част от групата "Карол".  В портфейла на дружеството има 222 345 дка земя, част от която се отдава под аренда срещу 40.46 лв. за декар. Тази сума расте през последните три години. 

Към края на миналата година "Агро Финанс" АДСИЦ притежава портфейл от 138 571 дка обработваема земя, който не се е променил съществено въпреки непрекъснатите покупко-продажби. Средната договорена рента за стопанската 2021 г. е

52 лв. на декар,

т.е. с 1 лв. по-малко, отколкото е била през миналата година.

Печалбата за 2020 г., която "Агро Финанс" трябва да разпредели като дивидент, е 6.77 млн. лв., а на задължителния дивидент - 6.09 млн. лева. Решението за разпределянето му ще бъде взето от общото събрание на акционерите, но едва след приемане на одитирания финансов отчет на дружеството. Мажоритарен акционер в дружеството е "Агрион Инвест" АД с дял от 99.88% от капитала. 

"Агроенерджи" АДСИЦ и "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ се контролират от "Вентчър екуити България" ЕАД, което е собственост на предприемача Светослав Божилов. И двете дружество са на загуба, така че за 2020 г. дивиденти за разпределяне няма.

"Елана Агрокредит“ АД не обработва земя. Дружеството е специализирано в кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя на финансов лизинг или с оборотни кредити. Нетната му печалба за 2020 г. е 2.87 млн. лв, 90% от които - според устава на дружеството - директно "заминават" при акционерите. Компанията е изкупила 0.56% от собствените акции, по които не се изплаща  дивидент.  Останалите книжа са раздробени между няколко пенсионни компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във