Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентите винаги са добра новина за инвеститорите

"София Комерс – заложни къщи“ АД, единственият представител на този сектор на "Българска фондова борса" АД, ще изплати на притежателите на привилегировани и на обикновени акции междинен дивидент за първото шестмесечие на 2020 година. Това е решението на общото събрание на акционерите. Дружеството отчете нетна печалба в размер на 895 хил. лв. към края на юни миналата година. 

Фирмата ще изплатена съответна за шестмесечието част от гарантирания дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала  в размер, изчислен съгласно Проспекта на дружеството, за първото шестмесечие на 2020 г., а именно 6% от емисионната стойност на всяка акция. Сумата в брутен размер е 60 346.20 лв. или по 0.30 лв. за една привилегирована акция. 

Дружеството ще изплати дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0.25 лв. на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 525 425 лева. 

Акционерите ще получат гласувания дивидент наведнъж в рамките на 60 дни от датата на провеждане на общото събрание. 
Остатъкът от печалбата за първо шестмесечие на 2020 г. няма да не се разпределя, уточняват от дружеството.
Последната дата за сключване на сделки с акции на фирмата на БФБ, в резултат на които инвеститорът ще има право на дивидент, е 27 януари.

"София Комерс – заложни къщи“ АД продължава и процедурата по обратно изкупуване на до 69 085 обикновени собствени акции. Началната дата на тази процедура бе 11 януари тази година.

Мениджърите на "София Комерс – заложни къщи“ планират изкупуване на акции през работните дни в периода до 15 февруари или до достигане на максималния заявен брой собствени акции (69 085 дяла). Решението за тази процедура беше гласувано на общо събрание през август миналата година - за изкупуване обратно на до 3% от акциите с право на глас с цел намаляване на капитала. Дружеството ще заплаща за това по цена между 5.50 лв. и 9 лв. за един брой. Обратното изкупуване трябва да се осъществи до края на юли тази  година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във