Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентите ще са малко и по-малки

Епидемията от коронавирус промени коренно плановете за развитие на бизнеса.

Дивидентите тази година ще бъдат не само по-малки като размер, но и по-малко компании ще се решат на тази стъпка. Те ще предпочетат да задържат колкото се може по-големи суми от спечеленото.

Инвестирането в компании, които изплащат дивиденти, е един от най-добрите начини да се инвестира на фондовите пазари - печелиш без много усилие за проучвания и анализи.

Някои компании спряха дори обратното изкупуване на собствени акции, за да съхранят финансов ресурс в очакване на ефектите от коронавирусът.

Други фирми се обърнаха и към правителствата си, за да търсят финансова помощ и подкрепа.

Една дузина български фирми са обявили до момента плановете си за разпределение на част от печалбата си като дивидент. Това вече направиха "Стара планина холд",  "М+С хидравлик" - Казанлък, "Браво пропъртис" АДСИЦ, "Хидравлични елементи и системи" АД  - Ямбол...

За да се включат и други компании в законовия срок за свикване на общо събрание (до 30 юни трябва да се проведат), ще трябва до края на месец май да публикуват покана до акционерите си.

Не трябва обаче да се забравя, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са удължени сроковете за представяне на финансово-отчетна информация от страна на емитентите. Това също ще отложи и обявяването на общо събрание до приключване на одита на счетоводните документи за миналата година при някои компании.

Два от договорните фондове у нас  - "ОББ Глобал Дивидент" и "Селект Дивидент", са с такъв фокус. И резултатите им показват тревожната тенденция около изплащането на част от печалбата в полза на акционерите. Освен че са на загуба, те губят и от нетната стойност на активите си.

"ОББ Глобал Дивидент" инвестира предимно в акции на утвръдени, стабилни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. От началото на годината обаче колективната схема е на загуба (от 20.2%), както и за последните дванадесет месеца. Той е за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си, но и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете.

"Селект Дивидент" е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. От началото на годината колективната схема е на загуба от 12.49%, а за последните дванадесет месеца загубата е 5.2% със съответното свиване на нетната стойност на активите.

Договорният фонд е организиран от управляващо дружество "Селект асет мениджмънт" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във