Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентите разпалват желанията за инвестиции

Дивидентите са гореща тема в момента. Едно по едно публичните дружества провеждат своите редовни годишни събрания, от които акционерите очакват добри новини след разпределението на печалбата.

Два от договорните фондове у нас  - "ОББ Глобал Дивидент" и "Селект Дивидент", инвестират в компании, които изплащат ,редовно дивидент. Резултатите на тези две колективни инвестиционни схеми също се включват в тревожната тенденция около (не) изплащането на част от печалбата в полза на акционерите. Те са на загуба от началото на тази година, но пък през периода между април и юни те показват повишаване на нетната стойност на активите си, което означава, че инвеститорите имат вяра в тази алтернатива за спестяване.

"ОББ Глобал Дивидент" инвестира предимно в акции на утвърдени, стабилни компании, които са с потенциал за реализиране на висока дивидентна доходност в дългосрочен план и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. От началото на годината колективната схема намалява загубата си - от 20.2% в края на март до 16.23% през второто тримесечие. Той е за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си, но и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете. През второто тримесечие още три милиона и половина са били внесени в договорния фонд на "ОББ асет минеджмънт" за управление.

"Селект Дивидент" е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна по усмотрение. Фондът ще инвестира предимно в акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средните за съответния пазар. Потенциални инвестиции са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент.

От началото на годината колективната схема е на загуба, но докато в края на март тя е била 12.49%, то през второто тримесечие намалява и е 10.58 на сто. И при този договорен фонд виждаме връщане на инвеститорите. През първото тримесечие нетната стойност на активите беше намаляла с около три милиона лева, но в периода между април и юни същата сума се е върнала в портфейла на договорния фонд, който е организиран от управляващо дружество "Селект асет мениджмънт" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във