Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидентите разочароваха инвеститорите

Някои фирми направиха промени в устава, с които се допуска изплащането на междинен дивидент на база шестмесечен финансов отчет съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Брутна сума от 181.285 млн. лв. разпределиха  публичните компании между притежателите на техни книжа като дивидент за 2017 г., стана ясно след последните общи събрания. Определено това е разочароващ "сезон" за акционерите, след като получиха много по-малко от платените 260 млн. лв. от печалбите за 2016-а.

Някои от дружествата вече успяха и да прехвърлят парите по сметките на акционерите си. Сумите са в доста широки граници - от части от стотинката за една ценна книга до 5.30 лв., както е във фирма "Каучук" например. Базираното в Пазарджик дружество, което  произвежда гумено-текстилни транспортни ленти, разпредели първия дивидент от 1997-а насам, когато плати по 0.59 лв. за акция. Общата сума за дивидент за миналата година е 4 993 082 лева.

Четиридесет и две дружества успяха да се вместят в срока за провеждане на редовното си общо събрание (30 юни), където се обсъждат и гласуват такъв тип решения. "София Комерс Заложни къщи" е единственото, което разпредели дивидент и за обикновените акции (по 0.30 лв.), и по привилегированите акции (гарантиран по 0.60 лв.). Вярно е, че изминалата година беше трудна за бизнеса на много от българските фирми, но се повтори и познатата ни практика да не се връщат на инвеститорите части от печалбата.

При половината от българските компании размерът на сумата, която ще изплатят за миналата година, намалява в сравнение с 2016-а, което в повечето случаи подсказва и  спад във финансовия им резултат. Това показва проучване на в. "БАНКЕРЪ" след края на "сезона на дивидентите". В списъка на платилите отново срещаме обичайните фирмени имена - компании от групата "Софарма", фирми около бившия приватизационен фонд "Стара планина холд", а също дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които по закон трябва да разпределят поне 90% от печалбите си. Както обикновено, не липсват и такива, които правят това инцидентно,  най-вече защото мажоритарните им акционери имат нужда от свежи пари.

Любопитен факт е, че 29 от всички, разпределили дивидент публични компании, ще върнат на акционерите си по над 1 млн. лева. Най-голямата сума е заделила фармацевтичната фирма "Софарма". Дружеството ще плати 43.011 млн. лв. дивиденти. Брутната сума на акция е 0.11 лева. Изненадата в тази група е свищовската "Свилоза". Акционерите й за първа година решиха да се разпредели сумата от 1 млн. лв. за дивиденти, които ще бъдат платени от неразпределена печалба от минали години. Брутната сума за една акция е по 0.03 лв. за един брой.

Щедрите обещания на бившите приватизационни фондове, които се преобразуваха в холдинги, че ще споделят с акционерите печалбата от дейността си, останаха в миналото. И за поредна година на пръстите на едната ръка могат да се изброят тези от тях, които се сетиха за притежателите на техни книжа. За 2017-а само четири от тези компании разпределиха част от положителния си финансов резултат - "Стара планина холд" разпределя дивидент за 21-ви пореден път, такива са "Еврохолд България", "Индустриален капитал холдинг" и "Златен лев холдинг". Но сумите не впечатляват.

Очаквания за редовни дивиденти имаше и от дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които влагат средства в различен тип недвижими имоти, в това число и земеделска земя, и вземания. А това е заложено в закона, който урежда дейността им. Но...  за да се случи това, печалбата им, която се разпределя всяка година, трябва да е от основната им дейност. Секторът на недвижимите имоти все още е далеч от стабилно възстановяване. Засега успешно се справят с пазарната ситуация тези дружества, които събират наеми от готови обекти. Затова пет от тях зарадваха акционерите си. Оживлението в сектора донякъде поддържат и дружествата, които търгуват с обработваеми земи или получават повишаващи се плащания от арендуване на земеделски парцели. Три от агрофондовете за поредна година споделят част от печалбата си. И три от фирмите, специализирани в изкупуване на вземания, са акумулирали достатъчно парични приходи, които също разпределят между  акционерите си.

Дивидент за 2017-а са гласували и четири дружества от портфейла на "Стара планина холд", както и самият мажоритарен акционер. Бившият приватизационен фонд е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала част от печалбата си за всяка година от дейността си (от 1997 г насам.). "Стара планина холд" и предприятията от неговата група ще раздадат общо 20 976 948 лв. под формата на дивиденти. Компанията майка отделя 4 750 414 лв. за своите акционери. При 21 000 000 акции това прави по 0.2081 лв. за един брой. "Хидравлични елементи и системи" АД (ХЕС) разпределя 4 002 626 лв., като това е брутен дивидент от 0.22 лв. на ценна книга. "Елхим-Искра" предлага 301 300 лв. от печалбата си за своите акционери, или по 0.012 лв. на акция. "Българска роза" - Карлово, дава 401 324 лв., или по 0.075 лв. за ценна книга. "М+С хидравлик" плаща по 0.295 лв. брутен дивидент на своите акционери.

Дивидентът за миналата година обаче само при четири фирми надскочи номиналната стойност на акциите им от един лев - "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ (2.30 лв.), КРЗ "Одесос" (4 лв.), "Спиди" (1.20 лв.). и "Каучук" (5.30 лв.).

 

Право на дивидент

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централния депозитар" АД като акционери до 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството уведомява Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" и "Българска фондова борса" АД за вида и размера на гласувания дивидент, както и за условията и реда за неговото изплащане. От сумата за акционерите - физически лица, се удържа и 5% данък в момента на плащането.

Промяна в ЗППЦК, която е в сила от 1 януари 2018 г., дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му в полза на акционерите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във