Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентите остават инвестиционна възможност

Новините за дивиденти са една от най-очакваните  за всеки акционер. Притежаването на портфейл с книжа от компании, които редовно разпределят печалбата си, е добър начин за допълване на финансовите резерви. Но в същото време това е и едно скъпо удоволствие за един инвеститор. Най-вече заради високите цени на тези акции. Но пък и не можете да си купите книжа от всички фирми, които традиционно изплащат дивидент. 

Има обаче един начин, който дава възможност да се възползвате от печелившата дейност на широк кръг компании - и чуждестранни и български, и от редовното разпределение на положителния финансов резултат всяка година.

У нас има два договорни фонда, които благодарение на своя фокус на инвестиране печелят от успешната дейност на различни компании у нас и по света. В някои периоди от публичното предлагане на свои дялове, те са на печалба - понякога дори осигуряват и двуцифрена доходност, на тези, които са си купили техни дялове. В други периоди, като сегашната Ковид реалност, и техните резултати отразяват проблемите в икономиката и дейността на различните компании. 

Фондът "Селект Дивидент", е на загуба от началото на годината (-12.25%) и е намалил обема на акумулираните парични средства, които управлява. Той е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна, отбелязаха от управляващото дружество. "Селект Дивидент" включва в портфейла си предимно акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средната за съответния пазар. Потенциални вложения за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. 

Фондът е организиран от управляващо дружество "Селект асет мениджмънт" ЕАД, което е на пазара от 2003 г. (под името УД  "КД Инвестмънтс"). От началото на 2011 г. фонд мениджмънт е част от групата на бившия приватизационен фонд "Сила холдинг" АД. "Селект асет мениджмънт" управлява дейността по акумулиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на - "Селект Баланс" АД, "Селект Регионал", "Селект Облигации" и "Селект Дивидент",  и по инвестирането им в ценни книжа.

И другият договорен фонд от този тип - "ОББ Глобал Дивидент", е донесе на инвеститорите загуба. Тя е малко по-висока (-18.52%) от началото на тази година, по пък нетната стойност на активите му расте и към момента е над 3.9 млн. лева. Средствата на фонда се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на приходи от дивиденти в дългосрочен план, със стабилно развити бизнеси и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. За да се възползват от тази възможност инвеститорите трябва да са готови да се разделят със своите пари в срок най-малко пет години.

Публичното предлагане на дялове от "ОББ Глобал Дивидент " започна през април 2016 година. Фондът е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на колективната схема.

"ОББ Глобал Дивидент" е организиран от управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД, което има в портфейла си осем колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро. Акционери във фонд мениджъра са "Обединена българска банка", притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, с дял от 9.14% от капитала. Катина Пейчева е изпълнителен директор на управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД.

 

Управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД 

от 1 август 2020 г. се преобразува чрез  вливане в Управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ" – Белгия. В резултат на универсалното правоприемство договорните фондове, управлявани до момента от „ОББ Асет Мениджмънт“ ЕАД, а именно ДФ ОББ Балансиран Фонд, ДФ ОББ Премиум Акции, ДФ ОББ Платинум Облигации, ДФ ОББ Патритоминум Земя, ДФ ОББ Глобал Фарм Инвест, ДФ ОББ Платинум Евро Облигации, ДФ ОББ Глобал Дивидент, ДФ ОББ Глобал Растеж и ДФ ОББ Глобал Детски Фонд, ще продължат да се управляват без промяна в тяхното наименование от местния клон на чуждестранното управляващо дружество "Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ - клон" КЧТ, България. Дистрибутор на дяловете продължава да бъде банка ОББ АД с клонове в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във