Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидентите като инвестиционна възможност

Дивидентите са една от най-очакваните награди за всеки акционер. Притежаването на дялови книжа от компании, които редовно разпределят печалбата си, е добър начин за допълване на финансите, но заедно с това и скъпо удоволствие за един инвеститор. Най-вече заради високите цени на техните акции. А и не можете да си купите книжа от всички фирми, които изплащат дивидент. Има обаче един начин, който ви дава възможност да се възползвате от успешната дейност на широк кръг компании - и чуждестранни и български, и от редовното разпределение на положителния финансов резултат всяка година.

У нас има два договорни фонда, които печелят от успешната дейност на различни компании у нас и по света през годините. През цялото време на публичното предлагане на свои дялове, те са на печалба - през тази година те дори носят двуцифрена доходност, на тези, които са си купили техни дялове. А освен това тези колективни инвестиционни схеми увеличават и обема на паричните средства, които управляват.

"ОББ Глобал Дивидент" донесе на инвеститорите печалба от 13.49% от началото на тази година, а нетната стойност на активите му към момента е над 3.47 млн. лева. Средствата на фонда се инвестират предимно в дялови ценни книжа на компании, които са с потенциал за реализиране на приходи от дивиденти в дългосрочен план, със стабилно развити бизнеси и са приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. За да се възползват от тази възможност инвеститорите трябва да са готови да се разделят със своите пари в срок най-малко пет години.

Публичното предлагане на дялове от "ОББ Глобал Дивидент " започна през април 2016 година. Фондът е предназначен за рисково настроени инвеститори, които търсят по-високи печалби за вложенията си и приемат вероятността от неблагоприятни промени в цените на дяловете на колективната схема.

"ОББ Глобал Дивидент" е организиран от управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД, което има в портфейла си девет колективни инвестиционни схеми в лева и една колективна инвестиционна схема в евро. Акционери във фонд мениджъра са "Обединена българска банка", притежаваща 90.86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, с дял от 9.14% от капитала. Катина Пейчева е изпълнителен директор на управляващото дружество "ОББ асет мениджмънт" АД.

Другият договорен фонд от този тип - "Селект Дивидент", е постигнал малко по-висока печалба (+17.95%) и също повишава обема на акумулираните парични средства. Той е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в чужбина, акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Фондът е с глобален фокус и не се ограничава по географски или секторен принцип. Теглата на различните региони, сектори и компании във фонда подлежат на промяна, отбелязаха от управляващото дружество. "Селект Дивидент" включва в портфейла си предимно акции на компании с големи пазарни капитализации и дивидентна доходност над средната за съответния пазар. Потенциални вложения за фонда са компании с пазарна капитализация над 500 млн. долара, които през последните пет години са реализирали печалба и са изплащали дивидент. Той е подходящ и за инвеститори, които са готови да поемат от умерен до висок риск.

Фондът е организиран от управляващо дружество "Селект асет мениджмънт" ЕАД, което е на пазара от 2003 г. (под името УД  "КД Инвестмънтс"). От началото на 2011 г. фонд мениджмънт е част от групата на бившия приватизационен фонд "Сила холдинг" АД. "Селект асет мениджмънт" управлява дейността по акумулиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на дялове на - "Селект Баланс" АД, ДФ "Селект Регионал", ДФ "Селект Облигации" и ДФ "Селект Дивидент",  и по инвестирането им в ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във