Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидент на всеки 6 месеца? Вече е възможно и у нас

Да, вече е възможно и у нас. Тази опция е заложена в последните промени в  Закона за публичното предлагане на ценни книжа от януари миналата година. Три компании вече направиха необходимите промени в устава си и могат да разпределят междинен дивидент - на всеки шест месеца, на база шестмесечен финансов отчет. Останалите български компании все още обмислят такава една възможност. Основният им аргумент срещу изплащане на дивидент въобще е високите разходи, особено когато става въпрос за по-малки суми и много акционери. От друга страна, това е нормална практика на развитите капиталови пазари, а това е начин поне формално да се доближим до тях.

Фармацевтичната компания "Софарма" АД бе първата, която промени устава си през февруари миналата година, а общото й събрание гласува решение за изплащането на първия в историята й шестмесечен дивидент. Това стана през септември 2018-а. Тогава бе определен брутен дивидент на една акция от 0.05 лв.

Примерът й бе заразителен. И общото събрание на "Корадо-България" АД направи съответните промени в устава на дружеството, а през октомври  2018-а българският производител на радиатори гласува 40.9% от нетната си печалба, реализирана през първите шест месеца, да бъдат разпределени като дивидент сред акционерите, или по 0.10 стотинки за един брой.

През януари тази година тази опция заложи в устава си и "Ексклузив пропърти" АДСИЦ, но все още няма гласуване и плащане.

А мениджърите на "Корадо-България" вече предлагат изплащане на втори шестмесечен дивидент от част от печалбата на фирмата за първата половина на тази година. Проекторешението е вписано в поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18 септември. Нетната печалба на дружеството за полугодието е в размер на 3 218 222 лв., а от нея за дивидент ще се заделят 1 316 861.40 лв., което означава по 0.10 лв. за една акция.
Разбира се, за да се стигне до потвърждаване на тази добра новина, акционерите трябва да одобрят изготвения шестмесечен финансов отчет на дружеството за периода, приключващ на 30 юни.
Общото събрание ще обсъди и доклада на управителния съвет на "Корадо-България" за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на шестмесечен дивидент. Дружеството вече е установило и последователно провежда устойчива дивидентна политика през последните години. Това заедно с възходящото борсово представяне на фирмата на БФБ пък привлича портфейлни инвеститори (както инситуционални, така и индивидуални). Изплащането на шестмесечния дивидент се очаква да стане със собствени средства на дружеството. Съгласно междинния счетоводен отчет на "Корадо-България" нетните парични потоци от оперативна дейност за полугодието са в размер на 2.249 млн. лева. През тази година клиентите на дружеството са предимно на европейския пазар, като основният дял в продажбите са към "Корадо" а.с. - Чехия (компанията майка). Мениджърите очакват запазване на приходите в този обем в периода до края на тази година, което пък би било достатъчно за изплащане на шестмесечния дивидент. Прогнозите са, че фирмата ще поддържа дела си в търговията с отоплителни уреди на българския пазар и ще търси нови партньори за повишаване на дела на европейския пазар.
Три групи са акционерите, които ще могат да се възползват от изплащането на шестмесечен дивидент. Към края на юни с най-голям дял в компанията е "Корадо" а.с. - Чехия - 82.45% от капитала. Други фирми притежават 15.55% от акциите, а индивидуални инвеститори (604) са собственици на 2% от книжата с право на глас.  

"Корадо-България" не притежава собствени акции. Силвия Стефанова - член на управителния съвет, и Евелина Милтенова - член на надзорния съвет, имат акции на дружеството, съответно по 327 и 900 броя. Останалите членове на управителния и надзорния съвет нямат акции или облигации на фирмата, която управляват.

Припомняме, че редовното общо събрание на акционерите на "Корадо-България", проведено през юни тази година, гласува за разпределение на дивидент и от печалбата за 2018 г. на стойност 2 502 03  лв. или брутно по 0.19 лв. за един дял. Така акционерите получиха общо по 0.29 лв. за вложението си в машиностроителната фирма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във