Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дивидент ми дай, не ме мъчи...

Масовата приватизация на държавни предприятия създаде лъжливо очакване и мечти през далечната 1996 г.  на около 3 млн. българи, че могат да станат акционери в големи компании и да печелят от дивиденти и от търговия с ценни книжа. Но 22 години по-късно за всеки вече е ясно, че това е трудно постижимо за мнозинството от хората. Голямата част от фирмите, които бяха раздържавени по онова време, отдавна затвориха врати.

Все още обаче има една група холдингови дружества - наследници на бившите приватизационни фондове, които управляват парите на част от българите и все още подклаждат илюзиите им. Бройката на тези компании през годините се сви от 80 на  30,  днес те са публични  и може да се събере някаква информация за дейността им чрез Комисията за финансов надзор или от "Българска фондова борса" АД, където се търгуват акциите им.

Дивиденти на сума  40 126 714 лв. са гласувани от бившите приватизационни фондове, преобразувани по-късно в холдингови дружества, през последните пет финансови години (от 2013 до 2017 г.), показва проучване на вестник "БАНКЕРЪ". Спряхме се на този период, тъй като според Закона за задълженията и договорите в този срок акционерите имат право и възможност да получат гласуваните от техните компании дивиденти при разпределение на печалбата за съответната година при наличието на одитиран счетоводен отчет. А все още има акционери, които не са разбрали, че биха могли да попълнят семейния бюджет с доход от своите акции. Е, няма да е кой знае колко голям, но все пак...

И още един дребен детайл. От миналата година вече може да се разпределят и шестмесечни дивиденти. Но нито един от бившите приватизационни фондове все още не се е възползвал от тази възможност.  Дори не е заявил, че иска да го направи.

За всички вече е ясно, че все още има много да се желае по отношение на това публичните дружества у нас да  следват определена дивидентна политика. Обещанията за разпределяне на печалба  галеха най-приятно ухото, когато българите вземаха решение за избора на един или друг приватизационен фонд през 1996-а.

Само девет от холдинговите дружества са разпределяли печалбата си сред своите акционери за последните пет години. Най-голям дял в тази сума има "Стара планина холд" (бившият Централен приватизационен фонд). Той е споделил с акционерите си 16 671 190 лева. И това е логично, тъй като компанията има последователна дивидентна политика. "Стара планина холд" е единствената българска публична фирма, която е изплащала дивидент за всяка една от изминалите 22 години от дейността си. Първоначалният й капитал е бил 1.75 млн. лева. Брутната сума, заделена за дивидент през този период, е в размер на 21 млн. лева. Така първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 12 пъти. Портфейлът на "Стара планина холд" включва предприятия от машиностроенето, електрохимията, парфюмерията, козметиката  и текстилната промишленост. От формирането на бизнес групата през 1996 г. до днес продажбите на дъщерните предприятия се увеличават многократно, производителността, инвестициите и печалбите на дъщерните дружества нарастват значително. В това отношение те също разпределят печалбата си всяка година. Брутният дивидент на предприятията от групата на "Стара планина холд" е в размер на 126 млн. лева. В резултат на това холдингът успя да се развие стабилно и да постигне постоянен ръст на дивидентите за своите акционери през последните години. 

Все по-малко са тези от бившите приватизационни фондове, които разпределят печалбата си, ако все още имат такава, и  можем да ги отброим на пръстите на едната ръка през всяка от изминалите пет години. За 2017-а например само пет от тези компании платиха като дивидент част от положителния си финансов резултат. "Стара планина холд" го направи за 21-ви пореден път, а в тази група са още "Еврохолд България", "Индустриален капитал холдинг", "ТК-холд", "Златен лев холдинг" и туристическата фирма "Албена" АД, която включваме в този преглед , тъй като погълна през 2016 г. бившия  приватизационен фонд "Албена инвест холдинг". Но сумите отново не впечатляват. Вярно е и това, че размерът на дивидентите зависи както от големината на положителния финансов резултат, така и от бизнес плановете на холдинговите компании и на техните дъщерни дружества.

На проведено извънредно общо събрание на акционерите на "Албена инвест холдинг" през октомври 2016 г. е взето решение за вливане в "Албена"АД, при което съществуването на бившия  приватизационен фонд  беше прекратено без ликвидация. А всички акционери в холдинга станаха акционери в "Албена" АД. От печалбата си за 2017-а туристическата компания, управлявана от Красимир Станев, задели дивидент  по 70 стотинки на акция. Заедно с това акционерите на "Албена инвест холдинг" все още имат време да получат гласуваните суми за 2013-а, 2014-а и 2015 година.

През последните четири години "Еврохолд България" също е поощрявал притежателите на негови акции. За тях компанията е заделила общо 4 361 844 лева.

"Индустриален капитал - холдинг" АД също задели част от печалбата си (общо 982 229 лв.) за 2017-а да бъде разпределена  като дивидент сред акционерите. Размерът на сумата за една акция бруто е 0.0632 лева. Това е второ  поредно плащане на  дивидент, след като акционерите получиха и 818 524 лв. от положителния финансов резултат за 2016-а. Но  през последните десетина години холдингът запазваше печалбата, за да развива свои бизнес проекти.

Акционерите на "Индустриален капитал - холдинг" АД, специализиран в машиностроителния бранш, имат още една възможност за печалба. Холдингът издаде 155 510 обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. А капиталът, който нарасна от 15 551 960 лв. на 15 707 470 лв., вече е вписан в Търговския регистър. Право да запишат акции от новата емисия имаха всички членове на съвета на директорите и служители на дружеството (общо 418 души) с поне десетгодишен стаж в компанията. Така те се възползваха от една малка промяна в Закона за публично предлагане на ценни книжа - в  ал.3 в чл.112, която дава възможности за облагодетелстване на мениджърите и на работниците с безплатни акции. Продажбата на тези книжа може да им  донесе допълнителен доход към заплатата.

На акционерите на "Златен лев холдинг" АД ще бъде изплатен дивидент от печалбата за 2017 г. и част от неразпределената печалба от предишни години. Брутната сума е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 7 май 2018-а. "Златен лев холдинг" бе създаден през юли 1999 г. чрез разделяне на бившия приватизационен фонд "Златен лев". В портфейла на компанията са контролни пакети акции и дялове в пет дружества. Холдингът притежава и миноритарни пакети в още няколко фирми, повечето от които се търгуват на "БФБ-София". Акционерите на бившия приватизационен фонд имат възможност да увеличат доходите си и с дивидентите, които са гласувани още за 2013, 2014 и 2016 година.

"ТК-холд" - наследник на Мениджърско-работническия приватизационен фонд "Труд и капитал" АД, изненадващо гласува разпределение на положителния финансов резултат за 2017 г. след три години дивидентна суша. На проведеното на 23 октомври извънредно общо събрание е взето решение в полза на акционерите да се задели неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008-а  и част от неразпределената печалба през 2009 г., общо в размер на 988 861 лева. Брутният дивидент на една акция е 0.1158 лв., а право да получат своя дял имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери на 14-ия ден след датата на акционерното общо събрание,  или към 6 ноември 2018-а.
"TK-холд" продължава да изплаща и дивидeнт в акции от печалбата си за 2013 година. Решението за това беше взето на  проведеното  на 9 юли 2014-а общо събрание. Тогава бившият приватизационен фонд увеличи капитала си от 4 269 692 лв. нa 8 539 384 лв. със собствени средства чpeз издaвaнeтo нa нoви 4 269 692 aĸции c нoминaлнa cтoйнocт 1 лeв. Hoвитe книжа ce paзпpeдeлят мeждy aĸциoнepитe cъpaзмepнo нa yчacтиeтo им в ĸaпитaлa дo yвeличaвaнeтo, a имeннo - срещу  вcяĸa eднa стара aĸция се получава  eднa нoвa aĸция.

Холдинговото дружество "Дунав" АД от Враца не е гласувало дивидент за 2017 г., но съобщи, че удължава срока за получаване на дължимите суми от печалбата за 2014 г. до 31 декември тази година  включително.

Изплащането на дивидента започва в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите. Всеки от тях има три месеца, в които да получи своята сума.

 

Право на дивидент

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери до 14-я ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

В тридневен срок след това дружеството е длъжно незабавно да уведоми Комисията за финансов надзор, "Централен депозитар" и "БФБ-София" за вида и размера на гласувания дивидент, както и за условията и реда за неговото изплащане. Борсовият оператор пък незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с акциите на компанията, в резултат на които приобретателят има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание.

Изплащането на сумите става в тримесечен срок от провеждането на събранието и всички разходи са за сметка на фирмата.

Съгласно Закона за договорите и задълженията пет години е давностният срок за получаване на гласуваните дивиденти. В момента това важи за периода от 2013-а до 2017 година. След това тези суми остават в активите на компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във