Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидент и тантиеми разпределя "Елхим Искра"

Производителят на стартерни акумулатори, тягови и стационари батерии "Елхим Искра" АД от Пазарджик ще задели сума в размер на 403 528 лв. за изплащане на дивиденти, става ясно от поканата за свикване на общо събрание на 10 май. Брутната сума на акция ще е 0.016 лева. Изплащането на тези пари ще започне от 5 юли и ще продължи три месеца. Акционерите ще могат да получат дивидента си чрез "Централен депозитар" АД и клоновата мрежа на ТБ "Интернешънъл асет банк" АД - клон Пазарджик.

Условието да се случи това е одобрението на доклада на мениджърите за дейността на дружеството и приемане на годишния финансов отчет за 2018 година.
От материалите за общото събрание става ясно, че сума, представляваща по 2.5% от печалбата за миналата година ще се използва за изплащане на допълнително възнаглаждение (тантиеми) на всеки член на съвета на директорите на "Елхим Искра" АД.
Остатъкът от положителния финансов резултат след тези разпределения ще се отнесе във фонд Неразпределена печалба на дружеството.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - "Гарант-5" ООД, Спас Борисов Видев и Васил Георгиев Велев, от отговорност за дейността им през изминалата година. Предлага се и преизбиране за нов петгодишен мандат на членовете на борда.
След приемане на доклада за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи, общото събрание ще определи и размера на възнаграждението на директорите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 27 май на същото място и при същия дневен ред.

Фирмена политика на "Елхим Искра" АД е да разпределя част от печалбата си за дивиденти на акционерите. По предложение на съвета на директорите, годишното общо събрание разпределя част от финансовата печалба на дружеството за дивидент ежегодно. Общата сума само за последните десет години е над 5.6 млн.лв. От печалбата за 2017 г. за дивидент бяха заделени 301 301 лв. или по 0.12 лв. за един брой.

"Елхим Искра" АД е публична компания с около 1700 акционери, търгувана на "Българската фондова борса", в сегмент "Standard". 

"Елхим Искра" е част от икономическата група на "Стара планина холд" АД, който е мажоритарен акционер в дружеството, притежаващ 51.40% от капитала. Останалите книжа са разпределение между CPM-Plastic Machinery LTD с дял от 16.55%, "Ролет" ЕООД с 5.69%, а свободно търгуваните акции (в други фирми и индивидуални инвеститори) са 26.36 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във