Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидент и тантиеми гласуват в „Стара планина холд“

Сума в размер на 6 181 039.84 лв. ще бъде изплатена като дивидент на акционерите на „Стара планина холд“ АД. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание, което е насрочено за 23 май. Брутната сума на акция е 0.29825 лева. Изплащането  на дивидента ще започне на 15 юли и ще продължи шест месеца, съобщават от холдинга. Получаването на тези суми ще става чрез „Централен депозитар“ АД и офисите на „Интернешънъл Асет банк“ АД. Нетната печалба на холдинга за миналата година е в размер на 7.80 млн. лева при 5.07 млн. лева година по-рано. 
Преди това акционерите ще трябва да одобрят доклад на управителните органи за дейността на дружеството и да приемат годишния финансов отчет за 2021 година.
Заедно с това общото събрание ще гласува и предложението сума, представляваща по 2% от печалбата за миналата година, да бъде разпределена на всеки член от съвета на директорите, под формата на тантиеми.
От писмените материали става ясно, че остатъкът от положителния финансов резултат ще се отнесе във фонд „Неразпределена печалба“ на дружеството.
При тези добри резултати членовете на съвета на директорите очакват спокойно обсъждането на точката от дневния ред за освобождаване от отговорност за дейността им през 2021 година.
"Стара планина холд"  е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. За 2020-а тя изплати дивидент за 24-ти пореден път - по 0.249 лева за дял или сума в размер на 5 162 755 лева.

Акционери с над 5% дялово участие към края на декември са Potbul Invest Foundation - 4 655 400 акции, представляващи 22.17% от капитала, “Гарант 5” ООД - 2 595 972 броя или 12.36% и ЗУПФ "Алианц България" АД - 1 376 254 акции /6.55%/.

Към края на миналата година "Стара планина холд" АД е изкупило 225 337 броя собствени акции, представляващи 1.07% от капитала на компанията. Още 50 000 акции притежава и дъщерното
дружество "СПХ Инвест" АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон върху тези 275 337 броя акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

През 2022 година се предвижда ръст  инвестициите от над 48%, съобщават от компанията майка. Тези средства ще бъдат насочени основно към подобряване на продуктовата гама, въвеждане на високо рентабилни продукти и производства, иновации за зелен и цифров преход, повишаване на производителността на труда и съответно увеличаване на възнагражденията на заетите лица.

Към момента "Стара планина холд“ е мажоритарен акционер в машиностроителните фирми „М+С Хидравлик“, „Хидравлични елементи и системи“ и „Елхим-Искра“, както и в „Българска роза“, „Винпром“, „Боряна“, „Фазан“, „Устрем“.
От компанията майка отбелязват като водещ приоритет запазването на основни специалисти и привличането на нови професионални кадри в предприятията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във