Банкеръ Daily

Пари и пазари

Дивидент и обратно изкупуване за акционерите на "Каучук"

Още една компания се опитва да превърне изплащането на дивидент в традиция. Става въпрос за "Каучук" АД. Базираното в Пазарджик дружество, което произвежда гумено-текстилни транспортни ленти, разпредели първия си дивидент през 1997-а, когато плати по 0.59 лв. за акция.

И така до миналата година. Тогава от печалбата от дейността след облагане с данъци за 2018 г. фирмата гласува за акционерите си дивидент в размер на 4.004 млн. лева. Общото събрание тогава прие решение за изплащане на сума в общ размер на 8.008 млн. лв., формирана от печалбата за 2018 г. (4.004 млн. лв.), от неразпределената печалба от минали години - 1.275 млн. лв., и частта от Фонд “Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част бе 2.729 млн. лева. А това означаваше брутен дивидент от по 8.50 лв. на акция

От печалбата си за 2017 г. "Каучук" АД задели общата сума от 4 993 082 лв., като зарадва акционерите си с по 5.30 лв. за всяка притежавана акция.

През тази година "Каучук" АД отново планира да изплати определена сума за акционерите си. Това ще се реши на редовното общо събрание, насрочено за 13 август. Проектът за решение предвижда разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2019 г., и неразпределената печалба от минали периоди. Мениджърите предлагат изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд "Резервен", надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на съвета на директорите за извършване на необходимите действия.

Нетната печалба от дейността на фирмата за миналата година е 6.731 млн. лв. при 2.348 млн. лв. за 2018-а.

Преди това обаче трябва да се приемат докладите за дейността на дружеството /индивидуален и консолидиран/ и годишните финансови отчети за 2019 г. /индивидуален и консолидиран/.

В дневния ред има и точка за освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през изминалата година. Акционерите ще определят и размера на възнагражденията на членовете на борда за 2020 г. след приемането на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи.

Общото събрание ще вземе още едно важно решение. Мениджърите предлагат обратно изкупуване на собствени акции на "Каучук". Предложение за решение предвижда максималният брой книжа, които фирмата ще събере, е до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 акции). Това ще стане в ценовия диапазон между 40.50 лв. и 65 лв. за един брой. Срок за извършване на изкупуването няма да е по-дълъг от един месец.
Съветът на директорите ще бъде овластен да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок, да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи процедурата, както и всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК.
Съветът на директорите ще се разпорежда с изкупените собствени акции.

При липса на кворум събранието ще се проведе на 28 август на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни правото си на глас в общото събрание, е 28 юли.

“Каучук” АД не притежава собствени акции и не е придобивал такива през миналата година. Акционерният капитал е разпределен между “Мура” ООД – град Сапарева баня с дял от 41.48%, "Сървис" ЕООД - с 13.51% и УПФ "ЦКБ Сила" - с 6.95% от книжата с право на глас. Други индивидуални инвеститори и фирми притежават 38.06% от капитала на най-големия производител на каучукови изделия в страната.

Негативно влияние върху дейността от коронавируса

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Въведените мерки и разпространението на пандемията оказват значителни негативни ефекти върху стопанската дейност на всички предприятия. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на групата не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността на "Каучук" АД, но счита, че въздействието ще доведе до негативен ефект, както върху икономиката на страната, така и върху дейността на предприятието и в частност върху забавяне на доставките на основните суровини и материали за производство.

Ръководството на дружеството майка е предприело всички необходими мерки и действия във връзка с възникналата ситуация. Изработен е план за непрекъсваемост на работния процес, за да могат да бъдат произведени в срок заявените количества продукция и да не се стига до забавяне, а оттам и неустойки по подписаните договори за добро изпълнение. Групата ще продължи да следи динамично променящата се среда и изменението на пазарните показатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във