Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРСКАТА СТРАСТНА (КЪСА) СЕДМИЦА ОТМИНА

Изминалата седмица беше от само три работни дни, но за сметка на това - докрай изпълнени с напрежение и страст. Дилърите до последно бяха под напрежение с какви салда по сметки при Българската народна банка ще останат през многото почивни дни. В същото време съвсем откровено и с ентусиазъм се впуснаха в покупки на държавни ценни книжа, въпреки относително ниската им доходност. На банковата система вече й е необходима наличност от около 2 млрд. лв. по сметки в Централната банка, с които напълно да отговори на изискванията за поддържане на минималните задължителни резерви. В момента търговските банки поддържат среднодневно по 1 млрд. лв. и още толкова като левова равностойност в евро. Това са и единствените възможни резервни валути, разрешени на банките. До края на предишната дълга шестдневна седмица юридическите лица трябваше да преведат дължимите акцизи, ДДС, както и месечните вноски на данъка върху печалбата и данъка към общините. В резултат на това близо 400 млн. лв. излязоха от обращение от банковата система, за да се влеят в държавната хазна. Липсата им бързо беше попълнена от своевременните продажби на евро, срещу които сметките на банките в БНБ бяха заверени с левовата им равностойност. В резултат на това през изминалата тридневна работна седмица на междубанковия паричен пазар търговията с левови депозитни сделки може със сигурност да се охарактеризира като балансирана и спокойна. Лихвените нива по най-договаряните еднодневни депозити твърдо вървяха по 2.04% на годишна база. Едноседмичните депозити пък се търсеха при малко по-високите 2.06%, на каквито нива се договаряха и тези в евро. Дилърите бяха под напрежение с какви наличности по сметки в Централната банка ще останат през дългите празнични дни. Въпреки нарасналото търсене на свободен левов ресурс до ескалация на страстите не се стигна и лихвените нива запазиха стойностите си от 2.04-2.05% на годишна база.Следващата нормална работна седмица е и последната от поредния едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви. През този период наличностите на търговските банки по левовите и евровите им сметки в БНБ трябва да се коригират от дилърите така, че да са в пълен унисон с изискванията за поддържане на задължителните резерви. Въпреки това не очаквам да се създаде каквото и да е напрежение на пазара, което да провокира драстична корекция на сегашните нива на лихвите. Допълнително потвърждение на факта, че ликвидността в банковата система е повече от отлична, е страстта, с която банките пазаруваха държавни ценни книжа. На вторичния междубанков пазар се търсеха книжа както с остатъчен срок до падежа от една година, така и книжа с падеж от десет години. Едногодишните срокове се договаряха при възвръщаемост от 2.2%, а тези с падеж след три години - при 2.7% годишна доходност. На 19 септември БНБ проведе аукцион за продажбата на десетгодишни държавни съкровищни облигации с номинална стойност 25 млн. лева. Лихвените плащания по тях стават на всеки шест месеца и ще са в размер на 4.25% на годишна база. Регистрираните от Централната банка поръчки за участие бяха едва за 80 млн. лв., след като за провеждания в началото на юли търг инвеститорите в книжа наддаваха със 160 млн. лева. Въпреки видимо слабото участие на търговците достигнатата средна продажна цена се повиши от 105 на 106.4 лв. за 100 лв. номинал. Отговаряше им годишна доходност съответно 3.62 и 3.44 процента. Всъщност това е поредният пети търг, чрез който Министерството на финансите пласира обеми от тази емисия. Тя е от отворен тип и ще се продава на аукционен принцип до достигане на общия предвиден обем от 150 млн. лева. От нея в обращение има вече 125 млн. лв. номинал, като последните 25 млн. лв. номинал ще се реализират на аукцион, насрочен за 3 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във