Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ СЕ ВИДЯХА В ПАРИ

Българските дилъри на междубанковия паричен пазар се видяха в пари и сега кроят планове къде да ги инвестират. След като през първите два работни дни на месеца банките разчитаха едва на 1 млрд. лв. по сметките си в Българска народна банка, в края на изминалата седмица общите им наличности нараснаха с близо 150 млн. лева. В същото време трябва да се вземе под внимание фактът, че сега е началото и на новия едномесечен период за регулация на минималните задължителни резерви. Имайки предвид казаното дотук, можем лесно да си обясним сравнително ниските лихвени проценти, при които се договаряха еднодневните депозитни сделки на междубанковия паричен пазар. Среднодневните стойности на индекса ЛЕОНИЯ, който се определя на база на лихвите по договорени и изпълнени овърнайт депозити, гравитираха около 2.04% на годишна база. За сравнение, индексът ЛЕОНИЯ, който е в пряка зависимост от лихвените нива по депозитите в евро, договаряни на международните финансови пазари, е на ниво 2.08% на годишна база. Среднодневните обороти на изтъргуваните левови депозитни сделки вече рядко падат под 200 млн. лв., което пък е с близо 50% повече спрямо обемите отпреди една година. На този фон смея да твърдя, че това са основните признаци на един спокоен, предвидим и отлично развит местен напълно свободен междубанков паричен пазар, на който се срещат интересите на предлагащите и търсещите краткосрочен левов ресурс банкови институции. И през следващата седмица сметките на банките в БНБ ще бъдат заверявани със средства, предназначени за изплащане на пенсиите. До 19 септември тази сума ще достигне общо 325 млн. лева. Всъщност именно преводите на тези средства са в основата на отличната левова ликвидност, на каквато в момента се радват дилърите. Благодарение на тях и лихвените нива, при които се договарят еднодневните депозити на междубанковия паричен пазар, ще запазят стойностите си от около 2.04% на годишна база. Тук е мястото да се отбележи, че още от понеделник (12 септември) юридическите лица ще започнат да насочват преводи към единната бюджетна сметка, поддържана единствено и само в БНБ. Причината за това е плащането на ДДС и на акцизите, както и месечните отчисления по данъка върху печалбата и данъка към общините, дължими съответно до 14-о и 15-о число на месеца. Въпреки това не очаквам каквито и да е драстични колебания на нивата, при които ще се сключват най-ликвидните еднодневни депозити. От друга страна, дилърите срещат истински затруднения да намерят подходящи инструменти, в които да вложат свободните си парични наличности. Фактът, че българският капиталов пазар е недостатъчно развит, допринася за увеличаване на дилърските неволи. Сол в раната слага и Министерството на финансите, защото изпълнението на бюджет 2005 г. върви по план, а в емисионната политика за настоящата година е заложено нулево нетно финансиране чрез емитиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар. Така на практика всеки, който е решил да продаде ДЦК на вторичния междубанков пазар няма да срещне адекватна и равностойна покупка просто защото предлагането на книжа реално клони към нула. Това е и една от основните причини достиганият доход при сделки с ДЦК на първичния и вторичния пазар да е все по-нисък с всяка следваща сделка. Друга съществена причина е продължаващата вече пета година тенденция към понижаване на доходността, която носят немските държавни книжа, които съвсем основателно се приемат като база за сравнение. Факт е, че десетгодишните германски книжа се договарят при годишна възвръщаемост от 3.06%, а българските - при 3.36%, т.е. с разлика от едва 30 базисни пункта. За 12 септември Министерството на финансите е планирало продажбата на тригодишни държавни съкровищни облигации с номинал 25 млн. лева. Всъщност това е четвъртият търг, който БНБ провежда от началото на годината за пласиране на обеми от тази емисия, която е от отворен тип. При годишна доходност от едва 2.21% се търгува немският им аналог с падеж през март 2008 година. Каква ще бъде достигнатата средна годишна доходност, при която ще се пласират българските книжа, ще разберем в следобедните часове на 12 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във