Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ДИЛЪРИТЕ НА ДЦК ЗАМРЪЗНАХА

Дилърите на държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани от правителството, се смразиха при вида на постигнатите резултати от проведения в понеделник (19 юни) аукцион за реализация на облигации с 45 млн. лв. номинал.
Както обикновено, Българска народна банка (БНБ) беше уведомила първичните дилъри на ДЦК, че на 19 юни ще проведе търг за реализацията на тригодишни държавни съкровищни облигации. Всъщност това е третият от началото на годината аукцион за продажба на книжа от тази емисия. Тя е от отворен тип и до края на настоящата календарна година могат да се провеждат аукциони за реализация на отделни количества от нея, след което тя ще бъде затворена. Лихвите върху номинала ще се начисляват при 2.75% на годишна база и ще се изплащат на всеки шест месеца.
За отбелязване е, че първият от търговете за количества от тази емисия се проведе в началото на февруари, когато инвеститорите изкупиха всичките предложени им 35 млн. лв. номинал. Достигнатата тогава средна годишна доходност се спря на ниво 3.19% и предвид огромната тогава левова ликвидност в банковата система беше само с 12 пункта по-висока от тази по бенчмарковите европейски книжа, които се търгуваха при 3.07 процента.
В средата на април всичките предложени тогава за продажба 40 млн. лв. номинал от същата емисия отново бяха изкупени. Достигнатата средна годишна възвръщаемост от инвестицията се повиши до 3.8 на сто. Левовата ликвидност вече не беше така добра, а и процесите за повишаване на лихвените проценти в световен мащаб вече бяха набрали скорост. Това беше и основната причина разликата спрямо дохода по европейските книжа със същата срочност да отскочи до 39 пункта. Френските тогава се договаряха при 3.41 процента.
На сегашният аукцион за продажба бяха предложени вече 45 млн. лв. номинал. Въпреки че остатъчната срочност на книжата е близо 2.5 години, инвеститорите в български държавен дълг останаха сравнително пасивни. Поръчки за участие подадоха само 18 първични дилъри на ДЦК от общо 25. Регистрираните от централната банка поръчки за участие достигнаха 32.73 млн. лв., или едва 72.7% от предварително обявеното за реализация количество. Среднопретеглената годишна доходност достигна ниво 4.29% и е със 70.7 пункта по-висока от 3.58% годишна възвръщаемост по държавните книжа, емитирани от европейските страни и приети за бенчмаркови.
Тук искам да подчертая, че всичките подадени за участие поръчки бяха одобрени. В резултат на това поръчка с най-ниска цена от едва 92.21 лв. за 100 лв. номинал влезна в историята, защото отговарящата й годишна доходност е 5.99 процента.
Първичните дилъри и инвеститорите в български държавни ценни книжа вече с нетърпение очакват следващите аукциони. Провеждането на следващия е насрочено за първия понеделник на юли, когато Министерството на финансите ще продава петгодишни държавни облигации с номинал 35 млн. лева. Три седмици след това, на 24 юли, пък е предвидено да се реализират десетгодишни ДЦК с номинална стойност 45 млн. лева. Предвид по-дългата срочност на книжата, които предстои да се продават, както и добрата левова ликвидност в банковата система, определено мога да кажа, че те ще се продадат изцяло. Интригата ще се завърти около средната годишна доходност, при която ще участват първичните дилъри.
През изминалата работна седмица банките разполагаха, както обикновено, с 1 млрд. лв. по сметки при Българска народна банка, като с още 1 млрд. левова равностойност те поддържаха сметките си в евро, за да удовлетворят изискванията за минимални задължителни резерви. На междубанковия паричен пазар, както обикновено, преобладаваха еднодневните депозитни сделки. Те се сключваха на нива от 2.81% на годишна база, малко по ниско от 2.84%, на каквото се договаряха депозитите в евро на международните финансови пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във