Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Делта кредит" ще плаща по-дълго облигационния си заем

Поредна българска компания успя да се разбере с кредиторите си и успя да спечили разсрочване и преструктуриране на задълженията по издадената от нея емисия корпоративни облигации.

От днес се променят параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на "БФБ-София" АД емисия облигации, издадени от "Делта кредит" АДСИЦ - София, съобщиха от борсовия оператор.

Падежът на тези дългови книжа, които са с ISIN код: BG2100017156, е на 12 декември през 2023 година. Емисията, първа по ред за дружеството, е в размер на 3 000 000 лева, разпределени в 3 000  обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка.
Крайната дата, до която ще има търговия с облигациите на дружеството, което е специализирано в секюритизация на вземания към местни лица, които не са предмет на правен спор и не са обект на принудително изпълнение, е 1 декември 2023 година.
"Делта кредит" АДСИЦ изплаща заема при лихвен процент от 3.85% на годишна база, който започва да се начислява от 12 декември 2019 година.
Плащането на главницата е на четири вноски на датите на последните четири лихвени плащания, като първите три главнични плащания са в размер на по 100 000 лв. всяко, а последното, което съвпада с падежа на емисията, е в размер на 2 700 000 лева. Лихвено плащане е на всеки шест месеца и започва от 12 декември тази година.

Решението за разсрочване и преструктуриране на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100017156 чрез промяна в част от условията на емисията бе гласувано на 29 октомври от общото събрание на облигационерите. Тогава то удължи срока на емисията с 48 месеца, считано от 12 декември 2019 г. до 12 декември 2023 година. 

Акционери в "Делта кредит" АДСИЦ са няколко фирми от групата около "Еврохолд България" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във