Банкеръ Daily

Пари и пазари

Данъчното облагане в Швеция


Продължаваме поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България),насочени към желаещите да правят бизнес в страните от Европейския съюз. Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от държавите в общността.За какви изненади да са готови при среща с новия си партньор и кои са полезните малки стъпки на съответния пазар.

Този път представяме данъчното облагане в Швеция. Скандинавската страна се отличава с висок жизнен стандарт, с модерно и либерално общество. Тя е и една от държавите с най-високи данъчни ставки - около половината от нейния БВП се формира именно от данъците. Въпреки това икономическата й система е по-социална от тези на Франция и Великобритания например. Показателна е диференцирана ставка на ДДС за различните стоки и услуги.

Швеция има прогресивна данъчна ставка върху доходите, като се прилага схема за данъчни облекчения при висока квалификация. Така държавата помага на компаниите да привлекат най-добрите експерти на международно ниво.

В поредицата вече публикувахме анализи за данъчните системи в Люксембург, Германия, Гърция, Холандия, Кипър, Австрия, Испания, Ирландия и Италия.

Очаквайте нови публикации на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 


Данък добавена стойност


Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартна ставка от 25%, приложима за повечето стоки и услуги.

В зависимост от вида на предлаганите стоки или услуги обаче може да се приложи намалена ставка на данък добавена стойност (ДДС). Редуцираните ставки в Швеция са 12% и 6%.

Има ли праг за регистрация?

Прагът за регистрация за целите на ДДС в Швеция е 30,000 шведски крони.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определени акредитиран представител, за да се регистрира?

Дружества установени извън Европейския съюз (ЕС) или скандинавските страни е нужно да определят акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Като цяло, декларациите за ДДС трябва да се подават на тримесечна база (това е основното правило). На месечна база подават декларации и плащат/възстановяват ДДС дружества с годишен оборот над 40 милиона шведски крони. При фирми с годишен оборот под 1 милион шведски крони, подаването на декларации за ДДС и последващото плащане/възстановяване на данъка се извършва на годишна база.

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС, след изтичане на крайния срок?

Да, наказанието за късното подаване на декларации по ДДС е 625 шведски крони.

Налагат ли се глоби и при други обстоятелства?

При условие че отчетения резултат по ДДС е грешен, наказанието е в размер на 20 % от сгрешената сума.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Необходимо е да се представят допълнителни декларации за определени доставки (стоки и услуги), извършени към клиенти, които са регистрирани за целите на ДДС в друга държава-членка на ЕС (списък на продажбите в ЕО). Декларации, също така, трябва да се подават, при определени обстоятелства, във връзка с движение на стоки от или в друга държава членка на ЕС (интрастат декларация).

 


Данъци върху корпоративните доходи


Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартният корпоративен данък, приложим за доходите от търговия, e с фиксирана ставка от 21,4%, считано от 1 януари 2019 г., като ще бъде редуциран до 20,6% през 2021 г. До 31 декември 2018 г. ставката на корпоративен данък е била 22% (от 2013 г.).

Как се определя данъчната основа?

Корпоративен данък се начислява върху печалбата на компанията. Печалбата се изчислява въз основа на всички видове доходи, намалени с разходите, които са извършени във връзка с получаване или запазване на доходи, подлежащи на облагане.

Какво трябва да знаем за облагането на дивиденти?

Дивидентите изплатени от едно шведско дружество на друго шведско дружество, обикновено са освободени от данъчно облагане. Дивидентите, получени от компании, които не са резидентни, също могат да бъдат освободени от данъци, ако акционерното участие е свързано с бизнеса на получателя (вж. по-долу - освобождаване при участие).

Дивиденти, които не попадат в режима на освобождаване при участие, ще бъдат включени в облагаемия доход на дружеството.

Какви са спецификите при реализиране на загуби?

Загубите могат да се пренасят за неопределено време. Загуби не могат да бъдат отнасяни за минали периоди.

Ограничения при пренасяне на данъчни загуби може да се приложат в случай на пряка или косвена промяна на собствеността, т.е. когато контролът на дружеството пряко или косвено преминава при нов собственик. Ограниченията се прилагат за данъчни загуби, генерирани през финансовите години преди годината на промяната на собствеността, т.е. загубите, възникващи през годината на придобиване, не се засягат.

Какви други данъци за корпорациите съществуват?

При прехвърляне на недвижими имоти се начислява данък в размер на 4,25%.

Данък върху недвижимите имоти се начислява ежегодно, като варира от 0,2% до 2,2% от стойността на данъчната оценка.

Социалноосигурителните вноски върху заплатите на служителите се начисляват, обикновено в размер на 31,42%

 


Данъчни облекчения


Кои са най-популярните данъчни облекчения за фирмите в Швеция?

Швеция прилага схема за данъчни облекчения на база висока квалификация, за да помогне на компаниите да привлекат най-добрите експерти на международно ниво. Някои ключови чуждестранни служители могат да отговарят на условията за намаляване на данъка върху доходите, а техните работодатели да приложат по-ниска ставка на вноските на работодателите. Облекчението предполага, че само 75% от общия облагаем доход на служителя подлежи на облагане с данък върху дохода, а определени обезщетения са без данък. Тъй като Швеция има прогресивна данъчна ставка върху доходите, облекчението води до значителни данъчни намаления, които са от полза за работодателя, ако се прилага модел на нетна компенсация за служителите. Задължителните осигурителни вноски на работодателя също се базират на 75% от общото облагаемо възнаграждение на служителя.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във