Банкеръ Daily

Пари и пазари

Данъчното облагане в Италия


В рубриката "Пари и пазари" можете да следите поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в останалите страни от Европейския съюз.
Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.
За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор?
Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

В поредицата вече са публикувани анализи за данъчните системи в Люксембург, в Германия, в Гърция, в Холандия, в Кипър, в Австрия, в Испания и в Ирландия.

Очаквайте нова публикация на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 


Данък добавена стойност


Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартна ставка от 22%, приложима за повечето стоки и услуги.

В зависимост от вида на предлаганите стоки или услуги обаче може да се приложи намалена ставка на ДДС. Редуцираните ставки в Италия са 10%, 5% и 4%.

Очакват ли се скорошни промени в данъчните ставки?

Очаква се увеличение на ставките през 2020 г. Трябва да се отбележи, че е възможно същото да не бъде прието, тъй като в момента има активни дискусии на тази тема.

Нужно ли е чуждестранен търговец да определи акредитиран представител, за да се регистрира за целите на ДДС в Италия?

Търговец установен в ЕС може да се регистрира по ДДС в Италия чрез процедура за пряко идентифициране или чрез определяне на местно лице, като свой представител за целите на ДДС.

Търговец установен извън ЕС може да регистрира по ДДС в Италия само чрез определяне на местно лице, като свой акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Веднъж годишно (годишна ДДС декларация) и на тримесечна база (тримесечна ДДС декларация), 4 пъти в годината (в този случай може да има определено опростяване).

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС, след изтичане на крайния срок, както и в други ситуации, свързани с нарушения на приложимото законодателство?

Да, италианската система предвижда много високи санкции за по-голямата част от нарушенията свързани с ДДС, които обикновено се прилагат пропорционално. В някои случаи се прилага и фиксирана глоба.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Необходимо е да се представят допълнителни декларации за определени доставки (стоки и услуги), извършени към клиенти, които са регистрирани за целите на ДДС в друга държава-членка на ЕС (списък на продажбите в ЕО). Декларации, също така, трябва да се подават, при определени обстоятелства, във връзка с движение на стоки от или в друга държава членка на ЕС (интрастат декларация).

 

 


Данъци върху корпоративните доходи


Какви са размерите на данъчните ставки?

Стандартният корпоративен данък, приложим за доходите от търговия, е 24%.

Как се определя данъчната основа?

Всички приходи, получени от местни дружества, се считат за доходи от търговия и подлежат на облагане с корпоративен данък. Данъчната основа е световният доход, показан в отчета за доходите изготвен за съответната финансова година в условията на дружественото право и коригиран съгласно разпоредбите на данъчното законодателство.

Какво трябва да знаем за облагането на дивиденти?

Дивидентите се облагат с данък при осребряване. 95% от дивидента са освободени, освен ако дивидентът не се разпределя от дъщерно дружество, пребиваващо в страна, регистрирана в черните списъци.

Какви са спецификите при реализиране на загуби?

Данъчните загуби могат да се прехвърлят за целите на корпоративното облагане и да се използват за компенсиране на доходи в следващите данъчни периоди без никакво ограничение във времето.

Данъчните загуби могат да бъдат компенсирани само от облагаемия доход в размер, който не надвишава 80% от самия облагаем доход. По този начин от дружествата се изисква да плащат данък на най-малко 20% от облагаемия доход.

Данъчните загуби, възникнали през първите три години от дейността, могат да се компенсират със 100% от облагаемия доход.

Загубите не могат да бъдат пренасяни назад.

Съществува ли „освобождаване при участие“?

Капиталовите печалби обикновено се включват в данъчната основа и се облагат с 24% корпоративен данък.

Независимо от това, капиталовите печалби, получени от продажба на участия, са  освободени на 95% от данъчно облагане, при условие че са изпълнени следните изисквания:

-участието е най-малко 12 месеца;

-участието се класифицира като финансов дълготраен актив в първия финансов отчет след придобиването на участието;

-дружеството, в което е участието, не е резидентно на юрисдикции наречени „данъчен рай“;

-дружеството, в което е участието, извършва стопанска дейност;

Информацията по-горе означава, че капиталовите печалби, отговарящи на споменатите условия, се облагат с окончателен данък от 1.2%.

Има ли други данъци върху корпоративните доходи?

Да, съществува регионален данък върху производството със стандартна ставка от 3,9%.

 


Данъчни облекчения


Кои са най-популярните данъчни облекчения за фирмите в Италия?

-Приходите, свързани с интелектуална собственост, са частично освободени при изпълнение на определени условия.

-Дружествата могат да се възползват от 50% данъчен кредит за нови проекти за научноизследователска и развойна дейност, надвишаващи 30 хиляди евро, при условие че са изпълнени определени условия.

-По висока норма на амортизация за инвестиции в нови материални активи, при условие че са изпълнени определени условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във