Банкеръ Daily

Пари и пазари

Данъчното облагане в Гърция

S 250 fd6b725f 0601 42c6 bb77 f28db1b3bf38


Една поредица от публикации на вестник "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в другите страни от Европейския съюз.

Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.  За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор? Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 

Данък добавена стойност

Кой е основният косвен данък в Гърция?

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) със стандартен процент от 24 процента.

Какви са размерите на данъчните ставки?

- Стандартна ставка от 24%, приложима за повечето стоки и услуги.

- Редуцирана ставка от 13% за някои стоки и услуги, например хотели и продажби на непреработени храни, включително и хляб.

- Специална ставка от 6% е приложима за лекарства, книги, вестници и театър.

Има ли потвърдени или очаквани скорошни промени в тези ставки?

Не.

Има ли праг за регистрация?

Да, задължение за регистрация възниква при достигане на оборот от 10 хил. евро през изминалата данъчна година.

Прилага ли се същият лимит за регистрация при чуждестранни предприятия?

Не съществува регистрационен лимит за фирми, които не са установени в Гърция (споменатият по-горе лимит не важи за чуждестранни търговци). Следователно  дружествата се регистрират веднага след като започнат да извършват облагаеми сделки на територията на страната.

Различни изисквания за регистрация се прилагат при предприятия, извършващи дистанционни продажби в рамките на Европейския съюз (ЕС), продажби по интернет и други.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

Да, когато данъчно задължено лице не е установено на територията на ЕС, трябва да назначи акредитиран представител.

Акредитираното представителство не е задължително за дружества, установени в ЕС.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Обикновено декларации за ДДС се подават на месечна база, като съществуват случаи, в които се представят и на тримесечие.

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС  след изтичане на крайния срок?

Да, ако подаване на декларация за ДДС или съответно плащане на ДДС се изпълнят със закъснение, може да бъде наложено наказание.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Да, необходимо е да се представят допълнителни декларации за определени доставки (стоки и услуги), извършени към клиенти, които са регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС (списък на продажбите в ЕО). Декларации  също така трябва да се подават  при определени обстоятелства, във връзка с движение на стоки от или в друга държава членка на ЕС (интрастат декларация).

Налагат ли се наказания и при други обстоятелства?

Да, санкции може да бъдат наложени за редица други грешки или пропуски, например - неправилно упражняване на право на данъчен кредит, издаване на документи с липсващи задължителни реквизити, ръчна намеса в работата на устройства за издаване на фактури/касови бележки и други.

Може ли данъкът, начислен от чуждестранни доставчици, регистрирани в ЕС, да бъде възстановен, ако доставчикът не е регистриран за целите на ДДС в Гърция?

Да, при определени обстоятелства и условия.

 


Данъци върху корпоративните доходи


Какво трябва да знаем за данъчната основа?

Данъчната основа се формира по следния начин - приходи от търговска дейност, намалени с разходи за търговска дейност, данъчни амортизации и данъчни провизии.

Кои са ключовите моменти при облагането на дивиденти?

Данъкът е 15%, като се очаква да бъде намален до 10% в резултат на ново данъчно законодателство.

Съществуват ли облекчения при реализиране на данъчни загуби?

Да, данъчните загуби могат да бъдат използвани срещу бъдещи данъчни печалби. Позволено е пренасяне на данъчни загуби за период от пет последователни години след тяхното възникване.

Какви са данъчните ставки?

Корпоративният данък е 28%, като се очаква да спада с 1% на година и да резултира до 25% през 2022 година.

Съществуват ли други корпоративни данъци?

- "Търговски данък", плащан от стопански субекти на годишна база, вариращ от 400 евро до 1000 евро в зависимост от формата на предприятието и размера на града, където се намира корпоративното седалище (600 евро допълнително за всеки клон).

- Въпреки че не е данък, предплащането на корпоративния данък е икономическа тежест, която е важно да се отбележи - изисква се 100% предплащане на корпоративен данък за следващата данъчна година. По искане на данъкоплатеца, ако доходът му намалее с повече от 25% в сравнение с предходната година, той може да кандидатства за съответно намаление на авансовото плащане - през първите три данъчни години авансовото плащане е 50%, а не 100 процента.

 


Данъчни стимули и облекчения


Има ли облекчения при извършване на научноизследователска и развойна дейност?

Разходите за научноизследователска и развойна дейност водят до ползване на най-високата степен на данъчна амортизация.

Съществуват ли облекчения при наемане на персонал?

Дружествата могат да ползват допълнителни 50% приспадане на осигурителните вноски на работодателите (до 2023 г.) за наемане (на пълно работно време) на безработни лица на възраст под 30 години или дългосрочно безработни лица.

Каква е данъчната политика на Гърция за подпомагане на инвестиции?

Гръцкият закон 4399/2016 насърчава инвестиционна подкрепа за стопански субекти, създадени и регистрирани в Общия търговски регистър преди началото на даден инвестиционен проект (прилага се за всички икономически области и формата на инвестиционна помощ може да бъде регионална или национална). Индикативно, данъчните стимули включват:

- за големи инвестиции, гарантирана стабилност на корпоративния данък за 12 години след приключване на инвестиционния проект;

- субсидиране на разходите за заетост;

- ускоряване на амортизационния процент за активите, използвани в инвестиционния проект и др.

 

Очаквайте следващата публикация след две седмици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във