Банкеръ Daily

Пари и пазари

Данъчно облагане в Австрия


В рубриката „Пари и пазари“ можете да следите поредицата от публикации на "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в останалите страни от Европейския съюз.
Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.
За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор?
Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

В поредицата вече са публикувани анализи за данъчните системи в  Люксембург, Германия, Гърция, Холандия и Кипър.

Очаквайте нова публикация на всеки две седмици.

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 

 


Данък добавена стойност


Кой е основният косвен данък в Австрия?

Данъкът върху добавената стойност (ДДС), със стандартен процент от 20%.

Какви са размерите на данъчните ставки?

-Стандартна ставка от 20%, приложима за повечето стоки и услуги.

-Междинен/среден процент от 13% за някои услуги/стоки, включително музеи, театри земеделски продукти и други.

-Редуцирана ставка от 10% за хранителни продукти, транспорт на пътници и други.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

Да, данъчно задължените лица от трети страни, които нямат място на стопанска дейност за целите на ДДС в ЕС, трябва да определят акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Месечно. При условие че годишният оборот е под 100 000 евро, ДДС декларации се подават тримесечно. И в двата случая се подава годишна ДДС декларация.

Могат ли да бъдат наложени санкции при неспазване на сроковете за подаване?

Да, санкция в размер на 2% се прилага в случай на закъсняло плащане, с опция за още 1% съответно след три и шест месеца.

Има и санкция за закъсняло подаване до 10% от дължимия ДДС за всеки период (месечен или тримесечен).

Подават ли се и други задължителни декларации?

Ако австрийска компания, регистрирана по ДДС, продава стоки/услуги на други дружества, регистрирани по ДДС в ЕС, се изисква подаване на списък на продажбите в ЕО (ESL).

Декларации трябва да се подават и във връзка с движение на стоки от или към друга държава членка на ЕС (Интрастат декларация).

Може ли данъкът, начислен от чуждестранни доставчици, да бъде възстановен, ако доставчикът не е регистриран за целите на ДДС в Австрия?

Да, в рамките на 6 месеца. Изискват се оригиналните фактури, както и удостоверение за статут на данъчнозадълженото лице доставчик от държавата, в която е регистрирано.

 

 


Данъци върху корпоративните доходи


Каква е данъчната ставка?

Плосък корпоративен данък от 25%, независимо от размера на фирмата.

Как се формира данъчната основа в Австрия?

Основата е счетоводният финансов резултат. Различията между фирмените правила и данъчното законодателство се разглеждат в „книга за равнение и облагаеми доходи“. Примери за това са - само 50% от разходите за храна, свързани с бизнеса, са данъчно признати, разходите, свързани с леки автомобили и някои други „луксозни стоки“, не подлежат на приспадане. Когато определени суми са надвишени, някои видове активите имат различни периоди на амортизация в дружествените правила и данъчното законодателство. Резултатът от това изчисление е облагаемият доход, върху който се прилага 25% данъчна ставка.

Кои са ключовите моменти при облагането на дивиденти?

Като цяло при разпределянето на дивиденти се удържа данък при източника в размер на 27,5%. Ако акционерът (= получател на дивидентите) е корпорация, то дивидентите са освободени от данък върху корпоративния доход, освен ако дъщерното дружество е резидент на държава извън ЕС, която няма споразумение за административна помощ с Австрия. В случай че дивидентът е освободен от данъци, не трябва да се удържа данък при източника, ако участието е 10% или повече.

Съществуват ли облекчения при реализиране на данъчни загуби?

Данъчните загуби могат да се прехвърлят за неопределено време. При реализиране на печалби тези загуби могат да бъдат приспаднати с лимит до 75% от дохода в годината, в която се извършва приспадането. Например, ако доходът за една година е 100 000 евро и дружеството има загуби за пренасяне от 100 000 евро, могат да се ползват само 75 000 евро през тази година. Останалите 25 000 евро могат да бъдат приспаднати в бъдеще. В години с реализирана загуба, трябва да бъде платен минимален корпоративен данък от 1 750 евро за частни дружества с ограничена отговорност („GmbH“), респективно 3 500 евро за акционерни дружества ("AG").

Какво е действащото законодателство свързано с освобождаване при участие?

Виж въпроса свързан с облагане на дивиденти. Освен това, с „международно участие“(минимален дял от 10% и минимален период на участие 1 година, приложим както за държавите-членки на ЕС, така и за трети страни) не само дивидентите, но и капиталовите печалби са освободени от данъци при определени условия.

Съществуват ли други корпоративни данъци?

Корпоративният данък е единственият данък върху доходите на компаниите.

 


Данъчни стимули и облекчения


Какви са облекченията при извършване на  научноизследователска и развойна дейност?

14% от някои разходи, които се натрупват във връзка с научноизследователска и развойна дейност, могат да бъдат върнати под формата на премия за научноизследователска и развойна дейност, която е необлагаемо плащане, извършено от данъчните органи към съответното дружество.

Съществува ли възможност за групово данъчно облагане?

Да, възможно е групово данъчно облагане, което може да доведе до по-ранно приспадане на загубите. Членовете на групата, които не са печеливши и които самостоятелно не биха могли да приспаднат натрупани данъчни загуби в бъдещи години, могат да прехвърлят загубите на ниво лидер на групата.

 

Емилия Маринова, ДЕС, вътрешен одитор, Директор на отдел "Данъци и аутсорсинг"

Виктор Бакалов, маг. СККА, Мениджър в отдел "Данъци и аутсорсинг"

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във