Банкеръ Daily

Пари и пазари

Част от печалбата на козметичната фирма "Лавена" отива при акционерите

Козметичната компания "Лавена" АД гласува дивидент за миналата година в размер на 0.03 лева на акция. Това стана ясно от протокола на проведеното на 3 юни общо събрание на акционерите. Общата сума, която ще си разпределят те, е 297 582 лева.

Това решение беше взето след като бяха одобрени одитираните годишен индивидуален и консолидиран финансов отчет на "Лавена" АД за 2018 година, доклада на специализираното одиторско предприятие за извършен одит на счетоводния отчет и годишния доклад за дейността на предприятието за миналата година.
Общият размер на подлежащата на разпределение печалба е 663 525.62 лева. Една десета от нея, или 66 352.56 лева, бяха отнесени във фонд "Резервен". Разликата за достигане на сумата от 991 941 лева, равняваща се на 1/10 от записания капитал на дружеството, се заделя във фонд "Резервен" от натрупаните неразпределени печалби. Останалата след това разпределение сума, в размер на 299 590.76 лева, остава като допълнителен резерв на дружеството.

Съгласно изискванията на чл. 115в, ал. 3 от ЗППЦК, правото да получат дивидент имат всички, вписани в регистрите на "Централния депозитар" АД като акционери на 14-я ден след деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. А "Лавена" следва да осигури изплащането на гласуваните дивиденти на акционерите в рамките на шестдесетдневен срок. Разходите за изплащане на тези суми са за сметка на фирмата. Изплащането на тези пари се осигурява със съдействието на Централния депозитар. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционен посредник ще получат дивидента си чрез съответния брокер, а тези акционери, които не ползват услугите на инвестиционен посредник ще поучат парите си от клоновете на "УниКредит Булбанк" АД в страната.

Всъщност предложението за изплащане на дивидент е добра новина за инвеститорите, тъй като печалбата на козметичната фирма за 2017 г. бе капитализирана, като тя се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение в счетоводния баланс на "Лавена".

Общото събрание потвърди увеличението на капитала на козметичната компания, което стана с решение на съвета на директорите от 25 януари тази година. Припомняме, че шуменският производител на етерични масла и козметични продукти повиши капитала си от 8 319 506 лева на 9 919 411 лева чрез издаване на емисия нови обикновени акции на "Лавена" с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3.50 лева всяка. Парите от увеличението на капитала на дружеството ще се използват за дофинансиране на проект за разширяване на производствена и складова сграда на "Лавена". Новият обект ще бъде в границите на съществуващите площи, собственост на козметичната фирма в град Шумен. Планираните дейности трябва да приключат до края на 2019-а. Общата прогнозна инвестиция е на стойност 7 млн. лева без ДДС. Част от финансирането ще е чрез банков заем, а до 3 млн. лв. от тази емисия е предвидено да бъдат използвани за дофинансиране на този инвестиционен проект. 

Общото събрание определи и начин на изплащане на възнагражденията на членовете на съвета на директорите. За тези от тях, които не са изпълнителни членове ще се изплаща възнаграждение само за участие в заседания на борда. За проведени до три заседания на съвета в рамките на един календарен месец и подготовката за тях, за времетраене не повече от три работни дни, възнаграждението да е в размер на 220 лв. съгласно решение на съвета на директорите от 3 декември миналата година.

Акционерите гласуваха за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Константин Шаламанов - председател, Стела Йорданова - заместник-председател, и Радостина Манахова, за дейността им през 2018 г., включително на освободения от борда член - Петър Александров Тренев, съгласно решение на редовното общо събрание на акционерите от 28 юни миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във