Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Чайкафарма висококачествените лекарства" увеличава капитала с 10 млн. лева

Да се увеличи капитала на дружеството с 10 000 000 лв. от печалбата за миналата година, гласуваха акционерите на "Чайкафарма висококачествените лекарства" АД. За всяка една притежавана акция притежателят на такива книжа ще получи 0.138504 нови акции. Изчисляването се извършва съгласно стандартния математически принцип на закръгление към цяла акция. Съгласно чл. 115в. от ЗППЦК правото да получат дивидент имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

На това основание след изтичане на 14-дневния срок от датата на провеждане на редовното годишно общо събрание (22 април), "Чайкафарма ВЛ" АД ще изиска издаване от "Централен депозитар" на извлечение, удостоверяващо кръга на акционерите, имащи право да получат дивидент, въз основа на което дружеството ще изчисли и разпредели акциите. След като увеличението на капитала бъде отразено от "Централен депозитар", в 7-дневен срок фирмата ще пристъпи към вписване на увеличението на капитала и по партидата си в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

В 7-дневен срок от вписването на увеличението на капитала по партидата на дружеството в Търговския регистър, компанията е длъжна да уведоми Комисия по финансов надзор за вписаното обстоятелство в Търговския регистър. След уведомяването, КФН също вписва това обстоятелство и издава на дружеството удостоверение. Следва вписване на увеличението на капитала и от "БФБ-София".

Нетната печалба на фармацевтичната компания за 2018 г. е в размер на на 11 198 553.55 лева. Десет процента от нея бяха заделени за задължителен резерв, представляващ 1 119 855.36 лева. Сумата в размер на 78 698.19 лева ще се отнесе като допълнителен резерв на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във