Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНАТА ЗА АКЦИЯ ОТ ЗММ НОВА ЗАГОРА Е СПРАВЕДЛИВА

Уважаеми господа,По повод направеното от нас търгово предложение за закупуване на акции от капитала на ЗММ Нова Загора АД, в последния брой на вашия вестник бе публикувано писмо на Пламен Вълчев, относно решението на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК), съдържащо, според нас, редица неточни и тенденциозни твърдения. Преди всичко искаме да подчертаем, че това търгово предложение е справедливо. Предложената от нас цена е два пъти по-висока от среднопретеглената пазарна цена, определена по утвърдената методика на фондовата борса и потвърдена с официално удостоверение от БФБ.Направеното предложение също така съответства на изискванията на закона, съществуващата практика и пазарната логика. Придобиването на контрол има за цел да гарантира възможността на инвеститора да определя управленската стратегия на дружеството, да го развива и да гарантира сигурността на инвестициите. Съвсем естествено контролът има своята цена и тази цена се явява като надценка над цената на отделната акция. Именно затова и съществуват различните механизми за търгуване на блоковите сделки от сделките на дребно.Законът е предвидил достатъчно сериозни механизми за защита на интересите на миноритарните акционери под контрола на Комисията по ценни книжа. Законодателят обаче никъде не е посочил, че цената на контролния пакет и цената на търговото предложение трябва да са равни! Такава е и логиката на пазара - всяко друго решение, наложено от държавна комисия, съд или който и да е друг освен самия пазар, води до сериозни ценови изкривявания и до блокиране на нормалния инвестиционен процес.Индустриален холдинг България закупи мажоритарен пакет от ЗММ Нова Загора с намерение да инвестира значителни средства, за да стабилизира и развие предприятието (до този момент то не е изплащало дивиденти). Очевидно е, че за разлика от г-н Вълчев, ние не се интересуваме от ликвидационната стойност на ЗММ Нова Загора, не оценяваме дружеството по мъртви активи, защото не го купуваме, за да го ликвидираме, а за да го развиваме. Убедени сме, че тази стратегия ще бъде от полза както за предприятието и хората, които работят в него, така и за миноритарните акционери на губещото до този момент предприятие.Съдейки по писмото на Пламен Вълчев обаче, тази перспектива не го вълнува. Тъй като господинът е придобил своите акции веднага след като Индустриален холдинг България е сключил сделката за ЗММ Нова Загора, позицията му очевидно не е израз на недоверие към ИХБ или към стратегията на холдинга за развитие на ЗММ Нова Загора, а опит да се възползва от ситуацията за бърза печалба. В това няма нищо осъдително - свободният пазар борави с цифри, а не с морални императиви. Затова одобреното от Държавната комисия по ценните книжа търгово предложение дава възможност на г-н Вълчев да продаде своите акции на цена, двойно по-висока от цената, на която ги е закупил, т.е. да реализира успешна спекулативна сделка, като удвои парите си за три месеца.Именно защото признаваме логиката на пазара и правото на личен избор, не можем обаче да приемем за нормална претенцията, че държавата, законът и ДКЦК трябва да гарантират, противно на логиката и ценовите нива, съществуващи на пазара, на когото и да било правото на спекулативна печалба от 1000% (хиляда процента) за сметка на стратегическите инвеститори и интересите на реалната икономика.С уважение: Росен Димоларов, главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България

Facebook logo
Бъдете с нас и във