Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЦЕНАТА НА КНИЖАТА СЕ ПОНИЖАВА

Цената на държавните ценни книжа (ДЦК) постоянно се понижава и тази тенденция продължава вече четвърти месец. В момента българските десетгодишни държавни съкровищни облигации с купон 3.5% и падеж през януари 2016 г. би трябвало да се договарят при цени от 92.2 лв. за 100 лв. номинал. Всъщност това е годишна доходност от 4.5% на годишна база. Сделки на вторичния пазар не се регистрират, защото инвеститорите в ДЦК са се сдобили с тях при много по-високи цени. Нека да припомня, че зависимостта цена/доходност при държавните ценни книжа е обратнопропорционална. На проведения в началото на годината първи аукцион за продажбата на първия транш от тази емисия в размер на 50 млн. лв. номинална стойност достигна средна продажна цена от 98.26 лв. за 100 лв. номинал или доходност 3.71 процента. Калкулациите показват, че продажбата им сега би довела до реализирането на реална загуба от 6.05 лв. на всеки 100 лв. номинал. Лесно се пресмята, че на всеки 1 млн. лв. номинал това прави 60 500 лв. загуба. Много малка част от инвеститорите са се застраховали от бъдещо обезценяване на книжата, но това не е изключено, защото цените на родните книжа се движат в абсолютен унисон с цените на книжата, емитирани от други европейски правителства. Това става възможно единствено защото България е във Валутен борд и българският лев е привързан към еврото. Друга част от закупилите такива книжа пък просто очакват движението на цените да се обърне, което със сигурност ще се случи през близките десет години.
Тук е мястото да се отбележи, че напук на скептиците, Валутният борд на България продължава да е добър пример за цял свят. Затова ето как една последователно провеждана строга монетарна политика на Централната банка, подкрепяна от политическата воля на правителствата да следват балансирана фискална политика, осигурява подем в икономиката. Балансът на управление Емисионно на Българска народна банка (БНБ) за последните три години нарасна с 59.3%, като от 8.6 млрд. лв. в момента е 13.7 млрд. лева. Най-важното обаче е, че в същото това време и депозитът на управление Банково в управление Емисионно нараства със същите темпове, което е гарант, че се спазват основните изисквания за провеждането на строгата монетарна политика. В резултат на което е повече от сигурно, че фиксираният разменен курс евро/лев в съотношение 1.95583 лв. за 1 евро ще се запази до влизането на страната ни в Европейския икономически съюз и след това в еврозоната. Ето защо е възможно да се прибегне до хеджирането на портфейл държавни ценни книжа, емитирани от нашето правителство в левове с инструменти в евро, търгувани на международните финансови пазари.
За същия период от време, т.е. от началото на 2003 г. досега, консолидираният баланс на банковата ни система нарасна с шеметните 125 процента. И ако банките преди управляваха едва 14.5 млрд. лв., сега тази сума вече е 32.7 млрд. лева. Нарастването е предимно за сметка на увеличената депозитна база от граждани и фирми така и от международни банки.
Банките естествено предпочитат да насочат наличностите си към отпускането на нови кредити, а не към придобиването на ДЦК, доходността на които е значително по-ниска. Така цената на родните книжа остава единствено водена от цените на книжата на другите европейски държави.
Както вече споменах, доходът по родните десетгодишни книжа се повиши от 3.7% до 4.5% или с 21 на сто в рамките на първите четири месеца на настоящата година. Изкушавам се да спомена, че годишната възвръщаемост за същия период от време на германските десетгодишни държавни облигации също се повиши и от 3.25% в началото на януари в момента е 3.94%, или точно с 21% повече.
Нека да припомня, че за вторник, 25 април, Българската народна банка е насрочила провеждането на аукцион за продажбата на трети пореден транш от същата емисия десетгодишни облигации. Обявени сега за реализация са 50 млн. лв. номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във