Банкеръ Daily

Пари и пазари

“Буллс” иска да закупи до 23.28% от акциите на "Индустриален холдинг България”

"Буллс“ АД - София отправи търгово предложение за закупуване на до 25 000 000, но не по-малко от 15 800 000 броя акции с право на глас от останалите акционери на "Индустриален холдинг България” АД. 
Към момента "Буллс" АД притежава пряко 37 608 121 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, представляващи 35.02% от гласовете в общото събрание на акционерите на бившия приватизационен фонд. Целта на търговото предложение за изкупуване на до 23.28% е "Буллс" АД е да увеличи прякото си участие в капитала на "Индустриален холдинг България" АД, като придобие по-съществен дял, което да му позволи да участва по-активно в определянето на стратегията, политиката, инвестициите и развитието на холдинговото дружеството.

"Буллс" АД заявява, че за да бъде търгово предложение успешно, трябва да му бъдат предложени най-малко 15 800 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, представляващи 14.71% от капитала.
Офертата към част от останалите акционери в "Индустриален холдинг България“ АД е при цена от 0.95 лв. за акция, четем в съобщението.

Последната пазарна цена на холдинга е 1.19 лв., а в първия борсов ден на тази година котировката бе 0.79 лв за една ценна книга.

Срокът за приемане на търговото предложение е 28 дни.

Не се предвижда преобразуване,прекратяване и/или прехвърляне на контрол на трети лица върху двете дружества, съобщават от "Буллс" АД. Няма да има промени в основната дейност и финансовата стратегия на двете фирми.

На 29 юни 2017 г. общото събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД взе решение за обратно изкупуване на собствени акции. Срокът за извършване на процедурата е до пет календарни години. Броят акции, които могат да се изкупуват всяка година за периода от пет годиние до 3% от регистрирания капитал на дружеството за всяка една календарна година, но не повече от 10% общо за целия период на обратно изкупуване и не повече от 10% от целия капитал на холдинга. Определеният минимален размер на цената на изкупуване е от 0.70 лв. на акция, а максималният - 1.20 лв. на акция. 

Към датата на търговото предложение общият брой на притежаваните собствени акции е 10 592 226, представляващи 9.86% от акциите на холдинга. Общата стойност на обратно изкупените акции е 10.18 млн. лева. Остатъкът от собствени акции, които дружеството може да закупи до достигане на прага от 10% е 147 838 акции.

Ако за периода на търговото предложение се предвиди стартиране на процедура по намаление на капитала на "Индустриален холдинг България" АД чрез обезсилване на обратно изкупените от дружеството собствени акции, "Буллс" АД, като акционер, би подкрепил такова предложение. Допълнително, ако е икономически възможно с оглед резултатите на холдинга и стартиралите инвестиционни проекти, политиката за обратно изкупуване ще бъде продължена при спазване на съответните законови процедури, става ясно от съобщението.

Комисията за финансов надзор все още не е взела отношение по представения проект на търгово предложение.

 

Основните бизнес сегменти в портфейла на "Индустриален холдинг България" АД,

към които е насочен стратегическият план, са:

-Морски транспорт - опериране на собствени кораби за транспортиране на товари по море;

-Корабостроене и кораборемонт-ремонт и реконструкция на плавателни съдове, производство на нестандартни метални конструкции за нуждите на корабостроенето, строителната индустрия и енергийната промишленост; корабно проектиране;

-Пристанищна дейност-пристанищни услуги, свързани с обработката и съхранението на товари и обслужване на плавателните съдове по време на товаро-разтоварните дейности;

-Машиностроене-производство и продажба на металорежещи машини, компоненти и детайли за машиностроителната и други индустрии; металолеене.

Инвестиционният портфейл включва и други дейности (консултантски услуги, надзор и преглед на плавателни съдове и др. дейности), които са с несъществен дял в консолидираните резултати на холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във