Банкеръ Daily

Пари и пазари

Българските фирми търсят начини за финансиране на своето развитие

Българските фирми надигат глава и търсят начини за финансиране на своето развитие. Някои от тях използват собствени средства за това, други прибягват до кредити, а трети се обръщат към възможностите, които дава капиталовият пазар. Анализаторите са единодушни - пари има, само трябва да се намери начин да се поискат. За да се стигне до тази последна стъпка, мениджърите трябва да бъдат овластени от акционерите на дружествата, които управляват.

Това се наблюдава при четенето на писмените материали към поканите за свикване на общи събрания в последния месец. Поне дузина компании са предвидили овластяване на директорите си, за да могат да увеличават капитала с нови - обикновени или пък привилегировани, акции, или пък да издават емисии облигации. Практиката с варантите (правото за участие в евентуално увеличение на капитала) се прилага по-рядко у нас.

Поредното дружество с такива планове е "Север холдинг" АД - София. Бившият приватизационен фонд ще събере акционерите си на 24 юни, за да гласуват предложените промени в устава на компанията. Те дават право на съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 25 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани поименни безналични акции или чрез конвертиране на облигации в акции в следващите пет години. Директорите ще определят параметрите на всяка една нова емисия.

Заедно с това в срок до пет години от вписване на промените в устава на холдинга в Търговския регистър съветът на директорите ще има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на компанията, включително конвертируеми, в общ размер до 20 000 000 евро или равностойността им в друга валута. В решението си мениджърите определят вида на дълговите книжа, параметрите на облигационния заем и условията за издаване на облигациите.

Разбира се, акционерите ще разгледат доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г. и одитирания финансов отчет за миналата година.

В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност членовете на борда на директорите за дейността им през миналата година. Ще се определят и възнагражденията на мениджърите, като предложението е те да са в размер на минималното брутно трудово възнаграждение за страната.

При "Слънце Стара Загора - Табак" АД нещата са много по-напред. През седмицата Комисията за финнасов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от фирмата за производство на цигари. Размерът й е 1 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 10.80 лева всяка. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, съгласно решение на съвета на директорите от 18 февруари. Идеята е да се купи нов терен, върху който да се построи изцяло нова фабрика. Комисията вписа тази емисия акции, в процес на емитиране, във водения от нея регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

В средата на месец май КФН одобри проспектите за първично публично предлагане на още две компании. Емисия акции ще бъде издадена от "Опортюнити България Инвестмънт" АД, София. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството и е в размер до 3 400 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.40 лева. Тази емисия, в процес на емитиране, е вписана вече във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Софийската фирма "Дивелъпмънт Асетс" ЕАД пък получи потвърждение на проспекта си за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации. Тя е в размер на 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 1000 лева всяка една. Книжата, които са с фиксиран годишен лихвен процент от 5.75%, платим на шестмесечен период, са емитирани на 26 октомври миналата година, а датата на падеж е 26 ноември 2026 година. "Дивелъпмънт Асетс" ЕАД е вписано като емитент, както и посочената емисия облигации, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във