Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Българска роза-Карлово" изплаща по-висок дивидент на акционерите си

Със сумата от 428 078.40 ще се изплатят дивиденти за 2018 година на акционерите на "Българска роза" АД - Карлово. Това предложение на мениджърите е одобрено от проведеното на 9 май редовно общо събрание. Брутната сума на акция е 0.08 лева. Тя е по-висока с 6.6% спрямо разпределения дивидент през миналата година, когато акционерите получиха по 0.075 лв. на една акция. Изплащането ще започне от 5 юли и ще продължи три месеца, като сумите ще могат да се получават чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Пловдив. Остатъкът от печалбата за миналата година ще се внесе във фонд "Неразпределена печалба".

До това разпределение на печалбата за 2018-а се стигна, след ако акционерите одобриха доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, и доклада за дейността на одитния комитет. Печалбата на Българска роза АД расте през миналата година до 469 хил. лева при 426 хиляди за 2017-а.

Общото събрание освободи от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през изминалата година и ги преизбра за нов петгодишен мандат. Става въпрос за "Стара планина холд" АД, "Бик Холд" ООД и "Лизингова компания" АД.

Акционерите определиха и възнагражденията на членовете на борда на директорите. Постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите ще бъде по 0.5% от нетните приходи от продажби, изплащана ежемесечно.

Бяха направени и някои изменения и допълнения в устава на "Българска роза" АД. §1. Член 8 се изменя така: "Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от "Централен депозитар" на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите." §2. Член 9, ал. 4 се отменя. §3. Член 16 се изменя така: "Чл.16. (изм. 09.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на дружеството в размер до 51 000 000 (петдесет и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър."

"Българска роза" АД е специализирана в производство, изкупуване, преработване на етерично-маслени и лекарствени суровини, производство на натурални и синтетични ароматични продукти, парфюмерийно-козметични продукти, както и вътрешна и външнотърговска дейност.

В момента капиталът на фирмата е 5 350 980 лв., разделен на 5 350 980  непривилегировани, поименни акции с право на глас, с номинал за акция един лев. Най-големите акционери към края на миналата година са "Стара планина холад" АД, София с 2 675 460 броя (49.99%) и "Гарант 5" ООД, Пловдив с 1 762 625 дяла (32.94%). Дружеството не притежава собствени акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във