Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Българска фондова борса" планира шестмесечен дивидент

„Българска фондова борса“ АД ще разпредели нетната печалба за полугодието и ще изплати 6-месечен дивидент. Решението за това ще вземе извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12 октомври.

За да се случи това, трябва да се приеме  шестмесечният финансов отчет на “Българска фондова борса” АД за първото полугодие на тази година.

Нетната печалба на дружеството, съгласно изготвения шестмесечен финансов отчет за периода между януари и юни, е в размер на 4.88 млн. лева. Мениджърите предлагат да се разпредели като 6-месечен дивидент на акционерите по 0.55 лева на акция. Максималната сума, необходима за изплащането на тази сума, при упражняване правото на дивидент по всички акции, възлиза на 3.62 млн. лева.

В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща на акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник. Акционерите без сметки при инвестиционни посредници ще получат дивидента си чрез клоновете на ”Банка ДСК” ЕАД в страната.

Изплащането на дължимите суми се извършва в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание, на което е взето решението за изплащане на дивидент.

Към 30 юни акционерният състав на борсата е концентриран в четири основни вида лица. Министерството на финансите контролира 50,05% от капитала. Инвестиционни посредници и търговски банки държат 14,96%, други фирми - 20,94%, а индивидуални инвеститори - 14,04% от книжата с право на глас. Чуждестранни акционери притежават 3,21% от акциите на "БФБ-София".

Facebook logo
Бъдете с нас и във