Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Браво пропърти" проучва възможностите за нови инвестиции

Комисията за финансов надзор вписва емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от "Браво пропърти фонд" АДСИЦ, София, с цел търговия на регулиран пазар, съобщиха от регулатора. Тя е в размер на 36 050 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лева на 36 700 000 лева.
"Браво пропърти фонд" е най-новото дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, което стана публично.

Компанията, която е учредена през август 2017 г., ще инвестира в бизнес имоти (офис, търговски, обществени и индустриални площи), генериращи доход от наем. Това следва да са такива имоти, които са вече отдадени под наем или такива, при които предишните собственици остават наематели в придобития имот (покупко-продажба с обратно наемане - sale leaseback).

Инвестиционната стратегия на фонда се основава на принципа за получаване на текущи (оперативни доходи) от експлоатацията на недвижимите имоти под формата на наемни и/или лизингови вноски, както и чрез продажби на тези имоти, с оглед формирането на стабилен "портфейл на оперативния доход" при балансирано разпределение на риска за акционерите и кредиторите. Цел на дружеството ще бъде придобиване на първокласни инвестиционни имоти и постигане на годишна нетна печалба в размер на 6-7% от стойността на активите. То планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента: офис площи, които ще имат относителен дял в инвестиционния портфейл от 70%, търговски площи, които ще имат относителен дял в портфейла от 20%, и индустриални площи с относителен дял в портфейла от 10 на сто.

Припомняме, че преди дни „Браво пропърти фонд”  съобщи за сключена сделка за покупка на офис сграда “OFFICE A”  за сумата от 59 457 232 лева, без ДДС. Тя е новопостроена сграда, 100% отдадена под наем на наематели – сред които Каменица, Endava, Sterling Serviced Offices, ABC Global и Genius Sports.
„Придобиването на ОФИС А беше отлична възможност за покупка на устойчив първокласен актив, в локация, предпочитана от водещи наематели на офис площи в София“, отбелязва Асен Лисев, изпълнителен директор на дружеството. „Доволни сме, че със сключената сделка ще осигурим на акционерите атрактивен доход и даваме достъп на повече хора до инвестиции от подобен тип“, допълва експертът.

Продължаваме да търсим възможности за нови инвестиции, коементираха от компанията.
Сделката се реализира след успешното увеличение на капитала на дружеството с 36 050 000 лева - най-голямото увеличение на капитал на БФБ-София през тази година, както и на средствата от облигационната емисия в размер на 30 000 000 лева, издадена при условия на частно предлагане.
“Браво пропърти фонд” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. То е създадено за неопределен срок  и от февруари 2018 г. притежава лиценз за упражняване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

Facebook logo
Бъдете с нас и във