Банкеръ Daily

Пари и пазари

Борсовата камбана спира да бие за още едно дружество

Още едно дружество напуска "Българска фондова борса" АД.

Комисията за финансов надзор отписа "Тракийски памук" АД - Стара Загора от регистъра на публичните дружества, както и издадената от фирмата емисията ценни книжа, съобщиха от регулатора. Съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“ от ЗППЦК и чл. 18 от наредбата 22 от 200 5 година. Основанията за това са: под 300 акционера четиринадесет дни преди общото събрание, както и в последния ден в последните две години активите да са на стойност под 500 000 лева съгласно последния месечен счетоводен отчет, и в последните два заверени годишни счетоводни баланси.   

Преди провеждането на общото събрание "Тракийски памук" АД общо 209 акционери - четири фирми и 205 индивидуални инвеститори. През 2007 г. те са били 207, а през 2018-а - 209. Съгласно последния месечен счетоводен отчет, и в двата заверени годишни счетоводни баланси (за 2017 и 2018 г.) активите на старозагорската фирма са на стойност под 500 000 лева.   

Решението за отписване от публичния регистър беше взето от извънредното заседание на притежателите на такива книжа на 10 юни. А мениджърите на старозагорската фирма внесоха необходимите документи в комисията.

"Тракийски памук" завърши миналата година със загуба от 99 хил. лева, а отрицателният финансов резултат беше отнесен във фонд "Непокрита загуба от минали години".
През 2013 г. поради трайната липса на интерес от бизнеса към отглеждания от фирмата памук, както и силно свития пазар на омаганен памук, "Тракийски памук" сменя предмета си на дейност, който вече е отдаване под наем на собствени недвижими имоти. Така се осигуряват и по-голямата част от приходите на фирмата.

Основната дейност на дружеството е операции с недвижими имоти - отдава под наем складовата си база и извършва услуги, свързани с тези имоти. Дружеството разполага със свободни имоти - бивши производствени и складови площи, като не всички са пригодени за използване. По-голяма част от складовата база не е отдадена  под  наем  поради лошо състояние и липса на  интерес. Дейността на дружеството се осъществява от трима  човека.

Капиталът на фирмата е в  размер на 266 998 лева, разпределен в 266 998 обикновени поименни акции с номинал 1 лев всяка. "Вепласт" ЕООД - Бургас, "Булгаснет" ООД и Е. Хазърбасанова си поделят по 28.74% от книжата. "Узбек маритаим лимитед" - Кипър държи 10%, "Утб къмпани" ООД - 1.86%, а останалите книжа са собственост на 205 дребни инвеститори.

Основният фирмен риск за "Тракийски памук" АД е свързан с възможните изменения на търсенето и предлагането на складови площи. Върху един от имотите - сграда и земя, има учредена ипотека на трето лице през минали периоди. Лошото състояние на по-голяма част от имотите не позволява отдаването под наем. През последния отчетен период дружеството не разполага с  достатъчно използваеми складови площи и има ясна тенденция дейността по отдаване под наем на свободни активи да носи по-малко доходи. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във